Οι τέσσερις νέοι αντιδήμαρχοι - Δ. Τηνιακός, Ν. Μουστάκας, Δ. Γιαννίσης, Α. Μακρή - και οι αρμοδιότητες τους

Αναρτήθηκε το μεσημέρι της 5ης Σεπτεμβρίου 2019 στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση του δημάρχου Δ. Λοτσάρη με την οποία ορίζονται οι τέσσερις νέοι θεματικοί αντιδήμαρχοι της νέας διοίκησης του Δήμου Άνδρου. Αυτοί θα είναι οι: Δημήτρης Τηνιακός, Νίκος Μουστάκας, Δημήτρης Γιαννίσης και Αθηνά Μακρή. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι αρμοδιότητες τους έχουν ως εξής:

Ο Δημήτρης Τηνιακός αναλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα την ευθύνη, συντήρηση και επισκευή του δικτύου ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και ΒΙΟ.ΚΑ. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο. Την εποπτεία του γραφείου κινήσεως οχημάτων, τη συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη και διάθεσή τους. Την τοποθέτηση, έλεγχο και συντήρηση των πινακίδων Κ.Ο.Κ. Την εποπτεία, συντήρηση, ασφάλεια και φύλαξη των δημοτικών κτιρίων. Την επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, την αλλαγή λαμπτήρων του, καθώς και τη συντήρησή του.

Ο Νίκος Μουστάκας αναλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα την ευθύνη της τουριστικής ανάπτυξης και προβολής της Άνδρου. Την ευθύνη και εποπτεία της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων προς ανακύκλωση. Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου. Το συντονισμό του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες».

Ο Δημήτρης Γιαννίσης αναλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα την ευθύνη για τα θέματα ανάπτυξης πολιτισμού, αθλητισμού και ισότητας των δύο φύλων. Τον συντονισμό των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και εν γένει των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (πλην “LIFE”). Την τεχνολογία, την πληροφορική, τη διαφάνεια, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τον ψηφιακό Δήμο. Την διαχείριση της ιστοσελίδας του Δήμου. Τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων. Τη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου και Ανοικτού Θεάτρου. Την εποπτεία, συντονισμό διαχείρισης, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας. Την εποπτεία των κληροδοτημάτων και ιδρυμάτων. Την εποπτεία αναμεταδοτών τηλεόρασης, ραδιοσυχνοτήτων, internet και wi-fi.

Η Αθηνά Μακρή αναλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα την ευθύνη της προστασίας της δημόσιας υγείας. Την τήρηση των κανόνων υγιεινής όλων των δημόσιων σχολείων του Δήμου. Την πρόληψη κατά των ναρκωτικών. Την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης της παραβατικότητας. Τις συμβουλευτικές δράσεις για την απασχόληση των ανέργων, των ΑΜΕΑ και των μεταναστών. Την προστασία των αδέσποτων ζώων. Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, της παιδικής και της τρίτης ηλικίας. Την υποστήριξη κοινωνικών προγραμμάτων υποστήριξης και φροντίδας κοινωνικών ομάδων, απόρων και αστέγων. Την εποπτεία θεμάτων ψυχικής υγείας, οικογενειακής βίας και προστασίας των παιδιών. Την υποστήριξη της λειτουργίας των μονάδων υγείας σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

 Άνδρος, 05/09/2019         Αριθ. Πρωτ. : 9310

ΘΕΜΑ:  Ορισμός Αντιδημάρχων.            ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 461/2019

 

Ο Δήμαρχος Άνδρου

Έχοντας υπόψη: 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου, καθώς και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 94 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 86,87,88 και 89 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 4. Τη με αριθμό 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/τ.Β’/17.04.2019) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας», σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και την παρ. 3 ε' του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 6. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 {απόφαση ΓΠ191/20.3.2014 ΕΛ.ΣΤΑΤ. (ΦΕΚ 698/τ.Β’/2014)} για τον Δήμο Άνδρου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 9.128 κατοίκους.
 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Άνδρου έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες.
 8. Το γεγονός ότι στον Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
 9. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.
 10. Τις με αριθμούς 32/2019 και 44/2019 Αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου.
 11. Το από 03/09/2019 πρακτικό Σύμπραξης Δημοτικών Παρατάξεων («Μαζί για την Άνδρο», «Άνδρος, η πρώτη μας σκέψη», «Νέο Ξεκίνημα») για τη Διοίκηση του Δήμου Άνδρου (αρ. πρωτ.: 9240/04-09-2019), το οποίο επικυρώθηκε στις 04/09/2019 από τον πλειοψηφήσαντα Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού, σύμφωνα με άρθρο 66 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει σήμερα.
 12. Το από 04/09/2019 πρακτικό για την παροχή έγκρισης του συνόλου των Δημοτικών Συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης «Άνδρος, η πρώτη μας σκέψη» (αρ. πρωτ.: 9248/04-092019) για τον ορισμό του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Ν. Γιαννίση ως Αντιδημάρχου.
 13. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Άνδρου (ΦΕΚ 2127/τ.Β’/02-10-2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Άνδρου, με θητεία από 05/09/2019 μέχρι 30/09/2020, ως εξής:

 1. Τον Δημήτριο Μ. Τηνιακό, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, από τη Δημοτική Παράταξη «Μαζί για την Άνδρο» και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  Την ευθύνη, συντήρηση και επισκευή του δικτύου ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και ΒΙΟ.ΚΑ.  Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

 Την καθαριότητα ακτών και παραλιών.

 Τις κυκλοφοριακές διατάξεις.

 Τη μέριμνα για την απομάκρυνση και φύλαξη εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μηχανημάτων.

 Την εποπτεία του γραφείου κινήσεως οχημάτων, τη συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη και διάθεσή τους.

 Την τοποθέτηση, έλεγχο και συντήρηση των πινακίδων Κ.Ο.Κ.

 Την εποπτεία, συντήρηση, ασφάλεια και φύλαξη των δημοτικών κτιρίων.  

 Την επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, την αλλαγή λαμπτήρων του, καθώς και τη συντήρησή του.

 Τη συντήρηση δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χώρων.

 Την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής του Η/Μ εξοπλισμού, καθώς και της διαχείρισης υλικών, καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

 Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 1. Τον Νικόλαο Μ. Μουστάκα, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, από τη Δημοτική Παράταξη «Μαζί για την Άνδρο» και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 Την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Άνδρου.

 Την ευθύνη και εποπτεία της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων προς ανακύκλωση.

 Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου.

 Το συντονισμό του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες».

 Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Επιπλέον, κατά τόπον Αντιδήμαρχο, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Υδρούσας, πλην βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και βεβαιώσεων παλαιότητας κτιρίων (προ του ‘ 55).

 1. Τον Δημήτριο Ν. Γιαννίση, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, από τη Δημοτική Παράταξη «Άνδρος, η πρώτη μας σκέψη» και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 Τα θέματα ανάπτυξης πολιτισμού, αθλητισμού και ισότητας των δύο φύλων. 

 Τον συντονισμό των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και εν γένει των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (πλην “LIFE”).

 Την τεχνολογία, την πληροφορική, τη διαφάνεια, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τον ψηφιακό Δήμο.

 Την διαχείριση της ιστοσελίδας του Δήμου.

 Τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων.

 Τη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου και Ανοικτού Θεάτρου.

 Την εποπτεία, συντονισμό διαχείρισης, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας.

 Την εποπτεία των κληροδοτημάτων και ιδρυμάτων.

 Την εποπτεία αναμεταδοτών τηλεόρασης, ραδιοσυχνοτήτων, internet και wi-fi.

 Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Επιπλέον, κατά τόπον Αντιδήμαρχο, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Άνδρου, πλην βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και βεβαιώσεων παλαιότητας κτιρίων (προ του ‘ 55).  

 1. Την Αθηνά Γ. Μακρή - Κοζανίτη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, από τη Δημοτική Παράταξη «Μαζί για την Άνδρο» και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 Την προστασία της δημόσιας υγείας.

 Την τήρηση των κανόνων υγιεινής όλων των δημόσιων σχολείων του Δήμου.

 Την πρόληψη κατά των ναρκωτικών.

 Την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης της παραβατικότητας.

 Τις συμβουλευτικές δράσεις για την απασχόληση των ανέργων, των ΑΜΕΑ και των μεταναστών.

 Την προστασία των αδέσποτων ζώων.

 Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, της παιδικής και της τρίτης ηλικίας.

 Την υποστήριξη κοινωνικών προγραμμάτων υποστήριξης και φροντίδας κοινωνικών ομάδων, απόρων και αστέγων.

 Την εποπτεία θεμάτων ψυχικής υγείας, οικογενειακής βίας και προστασίας των παιδιών.

 Την υποστήριξη της λειτουργίας των μονάδων υγείας σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

 Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Γ. Η ανάκληση του κάθε Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. 

α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δημητρίου Μ. Τηνιακού που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Μ. Μουστάκας, 

β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Νικολάου Μ. Μουστάκα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος Αθηνά Γ. Μακρή - Κοζανίτη, 

γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δημητρίου Ν. Γιαννίση που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δημήτριος Μ. Τηνιακός, 

δ. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου Αθηνάς Γ. Μακρή - Κοζανίτη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δημήτριος Ν. Γιαννίσης.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δημήτριος Μ. Τηνιακός, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται κατά σειρά από τους Αντιδημάρχους 1.  Δημήτριο Ν. Γιαννίση, 2. Νικόλαο Μ. Μουστάκα και 3.  Αθηνά Γ. Μακρή – Κοζανίτη.

ΣΤ. Οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν οποιαδήποτε διοικητική πράξη, απόφαση, βεβαίωση, κατάσταση, πιστοποιητικό και κάθε μορφής διοικητικό έγγραφο που εκδίδεται από τις υπηρεσίες του Δήμου και αφορά τις μεταβιβασθείσες καθ’ ύλην αρμοδιότητές τους.

Ζ.  Κάθε μορφής έγγραφο, που ανάγεται στις μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων και εκφράζει πολιτική του Δήμου, συντάσσεται ως σχέδιο εγγράφου από τον αντίστοιχο Αντιδήμαρχο και υπογράφεται από τον Δήμαρχο.

Η.  Οι Αντιδήμαρχοι κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους βρίσκονται σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο, καθώς και με τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θ.  Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους, να δημοσιευτεί σε μια από τις ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Κυκλάδων, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ

 

 

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

 1. Σχολιάζετε ως επισκέπτης.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
There are no comments posted here yet
This comment was minimized by the moderator on the site

''Γαυριώτη'''Κέραμοι και πλίνθοι ατάκτως ερριμμένα οι σκέψεις σου και οι ερμηνείες στα σχόλια......μάθε να διαβάζεις τι γράφουν οι σχολιαστές και επιτέλους κατάλαβε τι λένε.........

This comment was minimized by the moderator on the site

Έχει 200000 πτυχιούχους που φύγανε στο εξωτερικό και άλλους τόσους που παλεύουν να ζήσουν σε αυτή τη χώρα και εσύ βάζεις παράδειγμα ένας από τη πιο βολεμένη οικογένεια που υπάρχει στην Ελλάδα...

This comment was minimized by the moderator on the site

Γαυριώτη για εσένα που είσαι ''αστροπελέκι''εγώ μίλησα για τον Μπακογιάννη όσο αφορά τα πτυχία του και σε συνέχεια του σχολίου του εν Άνδρω. Αλλά παρ όλο ότι είσαι ''αστροπελέκι''διαβάζεις ότι θες ;;;δεν καταλαβαίνεις;;;ότι γράφουν τα ''πρόβατα''.....Καλημέρα........

This comment was minimized by the moderator on the site

Όχι ειναι ανάγκη γιατί μερικοί έχουν θεοποιήσει ανθρώπους που φέρανε τη πατρίδα μας στη κατάσταση που είναι και συνεχίζουν να τους ψηφίζουν. Στην αρχαία Αθήνα θα τους είχαν εξωστρακησει όλους αυτούς και θα είχαν ησυχάσει εμείς τους δίνουμε πάλι την εξουσία...

This comment was minimized by the moderator on the site

Ρε φίλε ποιος μπακογιαννης ο έχω λυμένα τα Προβλήματα μου γιατί μάζεψε ο παππούς Για τέσσερις πέντε γενιές λεφτά είστε σοβαροι και τα λέτε αυτά. Πρόβατα
ΣΧΟΛΙΟ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Δεν είναι ανάγκη οι χαρακτηρισμοί...

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 6 μήνες πριν από το χρήστη enandro enandro
This comment was minimized by the moderator on the site

Περίμενα πολύ καιρό, περισσότερο από 3 χρόνια, παιδικές χαρές στην Άνδρο. Όλο το διάστημα αυτοσχεδίαζα με τα παιδιά μου. Κάναμε βόλτες στις παραλίες, ακόμα και όταν δεν είχαμε τον καιρό σύμμαχό μας, περπατούσαμε στους δρόμους αναζητώντας πεζοδρόμια ελεύθερα (από τα ήδη λιγοστά που υπάρχουν). Άλλοτε αναρωτιόμουν που να είναι άραγε κρυμμένες οι ασφαλείς παιδικές αλάνες, που υπάρχουν καθαρές πλατείες ελεύθερες από αυτοκίνητα ώσπου κάποια στιγμή μαθαίνω ότι ετοιμάζονται οι παιδικές χαρές… Και κάπως αναθάρρεψα με αυτό το νέο. Επιτέλους σκέφτηκα και σχεδόν ονειροπόλησα ότι τα παιδιά μου θα παίζουν ελεύθερα, με ασφάλεια χωρίς την ασφυκτική -πολλές φορές- επίβλεψή μας, ότι θα συναντιούνται μαζί με άλλα παιδιά (υποθέτω ότι είναι τόσο σημαντικό τα παιδιά να συναναστρέφονται με συνομήλικους σε ένα όμορφο φυσικό περιβάλλον αυτό που οι κάτοικοι των μεγάλων πόλεων στερούνται…)

Έμαθα ότι το κόστος παιδικών χαρών (Γαύριο, Μπατσί, Νειμποριό) είναι 132.000 ευρώ. Στην αρχή με άφησε αδιάφορη καθώς η φαντασία μου κάλπασε για άλλη μια φορά και καλοπροαίρετα σκεπτόμενη θεώρησα ότι θα κατασκευαστούν παιδικές χαρές με ποικιλία σε παιχνίδια και ασφάλεια … αν και είμαστε σε δύσκολους καιρούς.

Μια μικρή βόλτα στην παιδική χαρά του Μπατσιού και στη συνέχεια στην υπό παράδοση παιδική χαρά του Γαυρίου με προσγείωσε απότομα. Τόσο απότομα… που χτύπησα τα γόνατα μου αφού προσγειώθηκα στις προϋπάρχουσες πλάκες (που είχαν μεγάλη κλίση) καθώς δεν είναι στρωμένο Όλο το έδαφος αυτών των χώρων με το γνωστό σε όλους ασφαλές δάπεδο (αλήθεια η πρωτεύουσα του νησιού ανήκει σε άλλο δήμο-πλανήτη και για αυτό έχει ασφαλέστερη παιδική χαρά ή τα 44.000 ευρώ ανά παιδική χαρά δεν καλύπτουν τέτοιες πολυτέλειες;) . Ύστερα θέλησα να βρω λίγο νερό να ξεπλύνω την ντροπή μου αλλά νεράκι πουθενά στις παιδικές χαρές του πρώην δήμου Υδρούσας… μονάχα κάτι σωλήνες ασύνδετοι με την παροχή νερού στην παιδική χαρά στο Μπατσί και κάποιοι άλλοι στου Γαυρίου, με τη φήμη ότι θα είναι μέρος συντριβανιού! (οι παιδικές χαρές απευθύνονται σε παιδιά 1,5-14 ετών σύμφωνα με τις πινακίδες, οπότε φαντάζομαι… θα πρέπει να προσληφθεί και ναυαγοσώστης). Μπορεί να μην έχει γίνει ακόμα η απαραίτητη σύνδεση του νερού σκέφτηκα (πάντα θετικά σκεπτόμενη) και κατευθύνθηκα στην τσουλήθρα μήπως και αφήσω να κυλήσουν όλες οι αρνητικές μου σκέψεις… όπου προς μεγάλη μου έκπληξη διαπίστωσα ότι τα βρέφη, προνήπια και νήπια εξαιρούνται αφού απευθύνονται σε παιδιά άνω των 5 ετών. Δυστυχώς ακόμα για τα πιο τολμηρά σκανταλιάρικα υπάρχει δυσκολία πρόσβασης αφού δεν υπάρχει σκάλα που θα τα οδηγήσει σε αυτήν και σίγουρα δεν θα τα οδηγήσει στην απόλυτη ευτυχία. Και έτσι μαζί με άλλους γονείς ξεκινήσαμε ξανά τα βάρη παλεύοντας να βοηθήσουμε τα παιδάκια μας να κάνουν τσουλήθρα με αποτέλεσμα για άλλη μια φορά να είναι απόλυτα εξαρτώμενα από εμάς ! Ή μήπως τελικά να προτρέψω τα παιδιά από πέντε ως δεκατεσσάρων να ανεβαίνουν στη τσουλήθρα απαγορεύοντας στα μικρότερα που σίγουρα το επιθυμούν τόσο; Κάπου στον ίδιο χώρο ξύλινα αλογάκια στηριζόμενα με ελατήρια, απευθυνόμενα σε παιδάκια από 1,5 ετών ως 14 (δηλαδή σε εφήβους της β γυμνασίου… εδώ χωράει μεγάλο ερωτηματικό ξανά). Τσουλήθρα για λίγους, αλογάκια για πολλούς… κάτι δεν μου κολλάει . Όλα αυτά και μερικά άλλα παιχνιδάκια, σε βάσεις από τσιμέντο που έχουν ήδη ανοίξει , σε περιορισμένο χώρο με μαλακό δάπεδο (που ήδη έχει υπερυψωθεί ) . Οπότε τα παιδιά δύσκολα τρέχουν ή κάνουν λίγο πατίνι ή ποδήλατο με άνεση και ασφάλεια…

Λοιπόν, παρόλο που η παιδική χαρά στο Μπατσί λειτουργεί ενώ η παιδική χαρά στο Γαύριο δεν έχει παραδοθεί… προλαβαίνετε! Κάντε διορθώσεις και βελτιώσεις (ανεξάρτητα ποια αρχή έχει-είχε αναλάβει το έργο…). Συμβουλευτείτε άλλους δήμους, δείτε άλλες παιδικές χαρές … Φωτίστε την και έτσι θα την προφυλάξετε από πιθανούς εισβολείς. Βάλτε ασφαλές μαλακό δάπεδο ΠΑΝΤΟΥ! Μην κάνετε σιντριβάνι … είναι επικίνδυνο. Εξασφαλίστε κονδύλια για συντήρηση – πολλά από τα παιχνίδια δεν θα αντέξουν καθώς είναι ξύλινα και ήδη άρχισαν να φθείρονται. Υπάρχει κάποιος που δεν επιθυμεί το έργο αυτό να διατηρηθεί και να σκορπά χαρά; Γιατί ένα σφίξιμο και μια μελαγχολία την παθαίνεις όταν πρωτοπάς… και ξαναπάς … και ξαναπάς…
Φιλικά,
Βούλα Βαφάκου
Εκπαιδευτικός – μητέρα – κάτοικος Άνδρου
7 /9 / 2019

ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟ ΨΑΡΕΨΑ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΑΣ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΟΧΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΟΠΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ
ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΗ ΥΠΟΜΟΝΗ
Τασία Μπιθικώτση (Υδρούσα) τα θέματα νέας γενιάς και συνεργασίας με το Τοπικό Συμβούλιο Νέων και τη λειτουργία και ασφάλεια των παιδικών χαρών.
ΚΑΙ
Αθηνά Μακρή αναλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα την ευθύνη της προστασίας της δημόσιας υγείας. Την τήρηση των κανόνων υγιεινής όλων των δημόσιων σχολείων του Δήμου. Την πρόληψη κατά των ναρκωτικών. Την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης της παραβατικότητας. Τις συμβουλευτικές δράσεις για την απασχόληση των ανέργων, των ΑΜΕΑ και των μεταναστών. Την προστασία των αδέσποτων ζώων. Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, της παιδικής και της τρίτης ηλικίας. Την υποστήριξη κοινωνικών προγραμμάτων υποστήριξης και φροντίδας κοινωνικών ομάδων, απόρων και αστέγων. Την εποπτεία θεμάτων ψυχικής υγείας, οικογενειακής βίας και προστασίας των παιδιών. Την υποστήριξη της λειτουργίας των μονάδων υγείας σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

This comment was minimized by the moderator on the site

Εγώ δεν ψηφίζω πια την έκοψα αυτή την κακή ΄''συνήθεια τους σιχάθηκα όλους από τοπική αυτ/ση μέχρι βουλή.Αλήθεια ο Μπακογιάννης δεν έχει πτυχία;;γιατί κάποια παιδιά του νησιού με πτυχίο είναι προτιμότερο να κάθονται άνεργα στην καφετέρια ;;θα ήταν τόσο υποτιμητικό να τρέχουν για τον Δήμο;;με 1000 το μήνα;;α ρε Κωστάκη Μπακογιάννη πόσο σε υποτιμούν.........

This comment was minimized by the moderator on the site

Εδώ γελάμε.....ο Μπακογιάννης ο Πατούλης και άλλοι πολλοί δεν έχουν πτυχία;;; γιατί τρέχουν;;;;;;;;;;;;;οι νέοι πτυχιούχοι της Άνδρου προτιμούν να κάθονται στην καφετέρια;; χωρίς δουλειά;; γιατί να μην τρέξουν;;;;.....Εγώ δεν ψηφίζω πια τους σιχάθηκα όλους από την αυτ/ση μέχρι την Βουλή.Τελικώς η ανακύκλωση θα δουλέψει;;πότε θα ξεκινήσουν οι καινούργοι;;;;Ευχαριστώ για την φιλοξενία.....

This comment was minimized by the moderator on the site

Και πάρα πολλά τους είναι τα 1000. Οι πιο πολλοί από αυτούς είναι ένα κλικ πάνω από το να υπογράφουν με σταυρό.
ΣΧΟΛΙΟ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Δημοσιεύουμε το παραπάνω άθλιο σχόλιο από κάποιον που ΔΕΝ πολιτεύτηκε, ΔΕΝ ενδιαφέρθηκε, ΔΕΝ έχει διάθεση για τα κοινά, ΔΕΝ ξέρουμε αν έχει πτυχίο, ΔΕΝ....
Κι πομως κρίνει και επικρίνει ΑΝΩΝΥΜΩΣ πρόσωπα συλλήβδην. Αυτή ειναι η Άνδρος αυτών που δεν κάνουν τίποτα και μόνο βρίζουν όσους ασχολούνται με τα κοινά...
Αν δεν ξέρουν όλοι αυτοί γράμματα που είσαστε ΕΣΕΙΣ που ξέρετε; Υπάρχετε; Όχι φυσικά. Κρύβεστε και αποδοκιμάζετε κρυμένοι... Τι κρίμα...

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 6 μήνες πριν από το χρήστη enandro enandro
This comment was minimized by the moderator on the site

Μισθοί για τους ''εκλεγμένους''από 1000 τον μήνα και πάνω;;;χα χα χα τι άλλο θέλουν όταν τόσα παίρνει σύνταξη κάποιος με 37 χρόνια δουλειάς και πτυχίο ΑΕΙ.Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι με ένα σκέτο Γυμνάσιο άντε και καμιά σχολή απ τις ''γνωστές......μια χαρά ......τουλάχιστον να κάνουν κάτι σ αυτό το έρμο το νησί..Αν και κάποιους τους ξέρουμε χρόνια ''επαγγελματίες''τις τοπικής αυτ/σης..Αλήθεια ποιος ξέρει να μας πει πότε θα αδειάσουν οι κάδοι ανακύκλωσης ;;;;;;;;;;;;;;;;;εεεεεεεεεεεεεεεεε πότε;;;;;;;;;;
ΣΧΟΛΙΟ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Μα εσείς δεν ψηφίσατε αυτούς; Ποιοι είναι οι πτυχιούχοι και γιατί δεν τους ψηφίσατε; Γιατί δεν κατεβαίνατε εσείς με τα δύο πτυχία, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά και δύο μεταπτυχιακά να τρέχτε για τα σκουπίδια με 1000 ευρώ το μήνα; Υπήρχαν τέτοιοι νέοι και δεν τους συμπεριέλαβε κανείς στους συνδυασμούς του; Υπήρχαν νέοι πτυχιούχοι να εκλεγούν και να μείνουν 5-6 μέρες την εβδομάδα στο νησί να τρέχουν για τα νερά και την αποχέτευση και δεν ψηφίστηκαν;
Τι λέτε;

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 6 μήνες πριν από το χρήστη enandro enandro
Περισσότερα