Οι τέσσερις νέοι αντιδήμαρχοι - Δ. Τηνιακός, Ν. Μουστάκας, Δ. Γιαννίσης, Α. Μακρή - και οι αρμοδιότητες τους

Αναρτήθηκε το μεσημέρι της 5ης Σεπτεμβρίου 2019 στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση του δημάρχου Δ. Λοτσάρη με την οποία ορίζονται οι τέσσερις νέοι θεματικοί αντιδήμαρχοι της νέας διοίκησης του Δήμου Άνδρου. Αυτοί θα είναι οι: Δημήτρης Τηνιακός, Νίκος Μουστάκας, Δημήτρης Γιαννίσης και Αθηνά Μακρή. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι αρμοδιότητες τους έχουν ως εξής:

Ο Δημήτρης Τηνιακός αναλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα την ευθύνη, συντήρηση και επισκευή του δικτύου ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και ΒΙΟ.ΚΑ. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο. Την εποπτεία του γραφείου κινήσεως οχημάτων, τη συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη και διάθεσή τους. Την τοποθέτηση, έλεγχο και συντήρηση των πινακίδων Κ.Ο.Κ. Την εποπτεία, συντήρηση, ασφάλεια και φύλαξη των δημοτικών κτιρίων. Την επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, την αλλαγή λαμπτήρων του, καθώς και τη συντήρησή του.

Ο Νίκος Μουστάκας αναλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα την ευθύνη της τουριστικής ανάπτυξης και προβολής της Άνδρου. Την ευθύνη και εποπτεία της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων προς ανακύκλωση. Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου. Το συντονισμό του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες».

Ο Δημήτρης Γιαννίσης αναλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα την ευθύνη για τα θέματα ανάπτυξης πολιτισμού, αθλητισμού και ισότητας των δύο φύλων. Τον συντονισμό των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και εν γένει των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (πλην “LIFE”). Την τεχνολογία, την πληροφορική, τη διαφάνεια, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τον ψηφιακό Δήμο. Την διαχείριση της ιστοσελίδας του Δήμου. Τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων. Τη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου και Ανοικτού Θεάτρου. Την εποπτεία, συντονισμό διαχείρισης, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας. Την εποπτεία των κληροδοτημάτων και ιδρυμάτων. Την εποπτεία αναμεταδοτών τηλεόρασης, ραδιοσυχνοτήτων, internet και wi-fi.

Η Αθηνά Μακρή αναλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα την ευθύνη της προστασίας της δημόσιας υγείας. Την τήρηση των κανόνων υγιεινής όλων των δημόσιων σχολείων του Δήμου. Την πρόληψη κατά των ναρκωτικών. Την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης της παραβατικότητας. Τις συμβουλευτικές δράσεις για την απασχόληση των ανέργων, των ΑΜΕΑ και των μεταναστών. Την προστασία των αδέσποτων ζώων. Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, της παιδικής και της τρίτης ηλικίας. Την υποστήριξη κοινωνικών προγραμμάτων υποστήριξης και φροντίδας κοινωνικών ομάδων, απόρων και αστέγων. Την εποπτεία θεμάτων ψυχικής υγείας, οικογενειακής βίας και προστασίας των παιδιών. Την υποστήριξη της λειτουργίας των μονάδων υγείας σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

 Άνδρος, 05/09/2019         Αριθ. Πρωτ. : 9310

ΘΕΜΑ:  Ορισμός Αντιδημάρχων.            ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 461/2019

 

Ο Δήμαρχος Άνδρου

Έχοντας υπόψη: 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου, καθώς και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 94 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 86,87,88 και 89 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 4. Τη με αριθμό 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/τ.Β’/17.04.2019) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας», σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και την παρ. 3 ε' του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 6. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 {απόφαση ΓΠ191/20.3.2014 ΕΛ.ΣΤΑΤ. (ΦΕΚ 698/τ.Β’/2014)} για τον Δήμο Άνδρου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 9.128 κατοίκους.
 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Άνδρου έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες.
 8. Το γεγονός ότι στον Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
 9. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.
 10. Τις με αριθμούς 32/2019 και 44/2019 Αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου.
 11. Το από 03/09/2019 πρακτικό Σύμπραξης Δημοτικών Παρατάξεων («Μαζί για την Άνδρο», «Άνδρος, η πρώτη μας σκέψη», «Νέο Ξεκίνημα») για τη Διοίκηση του Δήμου Άνδρου (αρ. πρωτ.: 9240/04-09-2019), το οποίο επικυρώθηκε στις 04/09/2019 από τον πλειοψηφήσαντα Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού, σύμφωνα με άρθρο 66 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει σήμερα.
 12. Το από 04/09/2019 πρακτικό για την παροχή έγκρισης του συνόλου των Δημοτικών Συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης «Άνδρος, η πρώτη μας σκέψη» (αρ. πρωτ.: 9248/04-092019) για τον ορισμό του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Ν. Γιαννίση ως Αντιδημάρχου.
 13. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Άνδρου (ΦΕΚ 2127/τ.Β’/02-10-2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Άνδρου, με θητεία από 05/09/2019 μέχρι 30/09/2020, ως εξής:

 1. Τον Δημήτριο Μ. Τηνιακό, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, από τη Δημοτική Παράταξη «Μαζί για την Άνδρο» και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  Την ευθύνη, συντήρηση και επισκευή του δικτύου ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και ΒΙΟ.ΚΑ.  Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

 Την καθαριότητα ακτών και παραλιών.

 Τις κυκλοφοριακές διατάξεις.

 Τη μέριμνα για την απομάκρυνση και φύλαξη εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μηχανημάτων.

 Την εποπτεία του γραφείου κινήσεως οχημάτων, τη συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη και διάθεσή τους.

 Την τοποθέτηση, έλεγχο και συντήρηση των πινακίδων Κ.Ο.Κ.

 Την εποπτεία, συντήρηση, ασφάλεια και φύλαξη των δημοτικών κτιρίων.  

 Την επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, την αλλαγή λαμπτήρων του, καθώς και τη συντήρησή του.

 Τη συντήρηση δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χώρων.

 Την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής του Η/Μ εξοπλισμού, καθώς και της διαχείρισης υλικών, καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

 Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 1. Τον Νικόλαο Μ. Μουστάκα, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, από τη Δημοτική Παράταξη «Μαζί για την Άνδρο» και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 Την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Άνδρου.

 Την ευθύνη και εποπτεία της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων προς ανακύκλωση.

 Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου.

 Το συντονισμό του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες».

 Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Επιπλέον, κατά τόπον Αντιδήμαρχο, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Υδρούσας, πλην βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και βεβαιώσεων παλαιότητας κτιρίων (προ του ‘ 55).

 1. Τον Δημήτριο Ν. Γιαννίση, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, από τη Δημοτική Παράταξη «Άνδρος, η πρώτη μας σκέψη» και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 Τα θέματα ανάπτυξης πολιτισμού, αθλητισμού και ισότητας των δύο φύλων. 

 Τον συντονισμό των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και εν γένει των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (πλην “LIFE”).

 Την τεχνολογία, την πληροφορική, τη διαφάνεια, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τον ψηφιακό Δήμο.

 Την διαχείριση της ιστοσελίδας του Δήμου.

 Τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων.

 Τη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου και Ανοικτού Θεάτρου.

 Την εποπτεία, συντονισμό διαχείρισης, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας.

 Την εποπτεία των κληροδοτημάτων και ιδρυμάτων.

 Την εποπτεία αναμεταδοτών τηλεόρασης, ραδιοσυχνοτήτων, internet και wi-fi.

 Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Επιπλέον, κατά τόπον Αντιδήμαρχο, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Άνδρου, πλην βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και βεβαιώσεων παλαιότητας κτιρίων (προ του ‘ 55).  

 1. Την Αθηνά Γ. Μακρή - Κοζανίτη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, από τη Δημοτική Παράταξη «Μαζί για την Άνδρο» και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 Την προστασία της δημόσιας υγείας.

 Την τήρηση των κανόνων υγιεινής όλων των δημόσιων σχολείων του Δήμου.

 Την πρόληψη κατά των ναρκωτικών.

 Την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης της παραβατικότητας.

 Τις συμβουλευτικές δράσεις για την απασχόληση των ανέργων, των ΑΜΕΑ και των μεταναστών.

 Την προστασία των αδέσποτων ζώων.

 Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, της παιδικής και της τρίτης ηλικίας.

 Την υποστήριξη κοινωνικών προγραμμάτων υποστήριξης και φροντίδας κοινωνικών ομάδων, απόρων και αστέγων.

 Την εποπτεία θεμάτων ψυχικής υγείας, οικογενειακής βίας και προστασίας των παιδιών.

 Την υποστήριξη της λειτουργίας των μονάδων υγείας σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

 Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Γ. Η ανάκληση του κάθε Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. 

α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δημητρίου Μ. Τηνιακού που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Μ. Μουστάκας, 

β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Νικολάου Μ. Μουστάκα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος Αθηνά Γ. Μακρή - Κοζανίτη, 

γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δημητρίου Ν. Γιαννίση που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δημήτριος Μ. Τηνιακός, 

δ. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου Αθηνάς Γ. Μακρή - Κοζανίτη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δημήτριος Ν. Γιαννίσης.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δημήτριος Μ. Τηνιακός, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται κατά σειρά από τους Αντιδημάρχους 1.  Δημήτριο Ν. Γιαννίση, 2. Νικόλαο Μ. Μουστάκα και 3.  Αθηνά Γ. Μακρή – Κοζανίτη.

ΣΤ. Οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν οποιαδήποτε διοικητική πράξη, απόφαση, βεβαίωση, κατάσταση, πιστοποιητικό και κάθε μορφής διοικητικό έγγραφο που εκδίδεται από τις υπηρεσίες του Δήμου και αφορά τις μεταβιβασθείσες καθ’ ύλην αρμοδιότητές τους.

Ζ.  Κάθε μορφής έγγραφο, που ανάγεται στις μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων και εκφράζει πολιτική του Δήμου, συντάσσεται ως σχέδιο εγγράφου από τον αντίστοιχο Αντιδήμαρχο και υπογράφεται από τον Δήμαρχο.

Η.  Οι Αντιδήμαρχοι κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους βρίσκονται σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο, καθώς και με τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θ.  Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους, να δημοσιευτεί σε μια από τις ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Κυκλάδων, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ