ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥ: Έργα επαρχιακής οδοποιίας 2.200.000 ευρώ μέχρι το 2023!

 

Ξεκινούν έργα συντήρησης και αποκατάστασης του επαρχιακού οδικού δικτύου της Άνδρου αξίας 2.200.000 ευρώ από το Επαρχείο Άνδρου.

(Ήρθε και η ώρα του Επαρχείου να ξεκινήσει σειρά έργων συντήρησης και αποκατάστασης στο επαρχιακό δίκτυο της Άνδρου αξίας 2.200.000 ευρώ. Ανάμεσα τους εκτεταμένη συντήρηση τοιχίων, τάφρων, τεχνικών έργων, στηθαίων ασφαλείας, αποκατάσταση επαρχιακής οδού στη θέση Κόλυμπος, στο Μπατσί, και στη διαδρομή Χώρας-Σταυροπέδας-Όρμος, τεχνικά έργα στα Ρέματα κλπ και καθαίρεση βράχου μεταξύ Κόλυμπου και Παλαιόπολης με χρήση εκρηκτικών κλπ - ΕΝ ΑΝΔΡΩ) 

Ομόφωνα εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία συνεδρίασε την Δευτέρα 26 Απριλίου 2021, οι όροι δημοπράτησης για το μεγαλύτερο πρόγραμμα παρεμβάσεων για την οδική ασφάλεια, που αφορά την τριετή συντήρηση του οδικού δικτύου σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων, συνολικού προϋπολογισμού 24.150.000,00 ευρώ. Ειδικότερα, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ενέκρινε τους όρους δημοπράτησης των τριετών συντηρήσεων του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της, για τα νησιά των Κυκλάδων. Ανάμεσα τους και η κοινή μελέτη του επαρχείου Άνδρου για τα τρία παρακάτω νησιά:

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το οποίο για διάστημα τριών ετών θα υπάρχουν συνεχώς ενεργές εργολαβίες για άμεσες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει. Σε σχετική δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, κ. Γιώργος Λεονταρίτης, ανέφερε: «Ξεκινάμε ένα μεγαλόπνοο σχέδιο βελτίωσης του οδικού δικτύου των νησιών μας έχοντας εξασφαλίσει το μεγαλύτερο ποσόν που έχει διατεθεί ποτέ για τις Κυκλάδες, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες σε όλα τα επίπεδα.».

 

Ρωτήσαμε τον Έπαρχο Άνδρου σχετικά με τα έργα που συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο των 2.200.000 ευρώ για την τριετία που ήδη τρέχει (2021-2023) και μας έστειλε τη σχετική μελέτη των έργων που έχουν μελετηθεί από την τεχνική υπηρεσία του επαρχείου Άνδρου όπου ανάμεσα σε άλλα προβλέπονται:

α) Καθαρισμοί και διαμόρφωση  τάφρων.

β) Επένδυση τάφρων  καθώς και κατασκευή κρασπέδου, σε θέσεις που κριθεί απαραίτητο, εντός της τάφρου απορροής.

γ) Καθαρισμούς τεχνικών καθώς και άρσεις καταπτώσεων.

δ) Επισήμανση της θέσης των τεχνικών εισόδου των ομβρίων.

ε) Κόψιμο- εκρίζωση θάμνων και δέντρων τα οποία βρίσκονται εντός της τάφρου απορροής όμβριων ή εντός του ερείσματος καθώς και κλάδεμα δέντρων ή και κόψιμο όπου παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη ορατότητα και κυκλοφορία των οχημάτων.

στ) Κατασκευή Λίθινων τοιχακίων  ύψους 0,70 m και πλάτους 0,50m, στις θέσεις του επαρχιακού δικτύου που προϋπήρχαν λίθινα τοιχάκια και τα οποία είτε έχουν σπάσει είτε δεν υπάρχουν πλέον, καθώς και υπερύψωση υπαρχόντων.

ζ) Κατασκευή λίθινων τοίχων αντιστήριξης οδού στις θέσεις που έχουν προκληθεί καταπτώσεις των πρανών της οδού.

η) Κατασκευή λιθόδμητων  τοίχων για την ανακοπή καταπτώσεων.

θ) Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης

ι) Στις θέσεις όπου έχει προκληθεί κατάπτωση των πρανών της οδού αλλά  είναι αδύνατον να γίνει θεμελίωση τοιχίου λόγω μεγάλου βάθους, αντί κατασκευής τοιχίου, προκειμένου για την συγκράτηση εδάφους και υποστήριξη της οδού, εφαρμόζεται  λιθορριπή με αργούς λίθους λατομείου

κ) επισκευή των γεφυρών επί της Επαρχιακής οδού καθώς και των κιβωτοειδών-πλακοσκεπών οχετών που έχουν υποστεί φθορές λόγω ενανθράκωσης του οπλισμού τους ή και σημαντικότερες λόγω παλαιότητας.

μ) Ασφαλτοστρώσεις μήκους περίπου 9,00 χιλιομέτρων .

ν) επισκευή λακκούβων με ασφαλτόμιγμα

ξ) Τοποθέτηση   πινακίδων επικίνδυνων θέσεων και ρυθμιστικές.

ο) Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας. 

π) Τοποθέτηση λοχιών σε κλειστές στροφές.

ρ)Τοποθέτηση πληροφορικών πινακίδων.

σ) Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

τ) τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών σε θέσεις όπου λόγω ομίχλης δεν υπάρχει ορατότητα και ανακλαστικών οριολωρίδων επί στηθαίων.

υ) Καθαίρεση επικίνδυνων βράχων  με περιορισμένη χρήση εκρηκτικών.

Από τα παραπάνω έργα συντήρησης ξεχωρίζουν:

α. Αποκατάσταση της Επαρχιακής Οδού στην Επαρχιακή Οδό Χώρας - Γαυρίου στις θέσεις Κόλυμπος και λίγο πριν το Μπατσί για συγκράτηση της, στη διαδρομή Χώρα -Ορμος Κορθίου- Σταυροπέδα.

β. Κατασκευή δύο τεχνικών  στην περιοχή Ρέματα,

γ. Μείωση του ύψους των τάφρων απορροής των ομβρίων στην περιοχή Ρέματα και στην Βουρκωτή 

δ. Η καθαίρεση βράχου με περιορισμένη χρήση εκρηκτικών που οριακά στέκεται στο ανάντη πρανές της Επαρχιακής Οδού Χώρας- Γαυρίου στην θέση Κόλυμπος.