ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ: Κοινοποίηση παρανόμων ενεργειών στον εισαγγελέα από τον δήμαρχο!!!

(Μια διαδρομή αλλοπρόσαλλη πολιτικά: από την παράνομη "απεργία" των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφούσας αντιπολίτευσης στην αρχή της θητείας της σημερινής δημοτικής αρχής μέχρι τις απίστευτες ύβρεις περί "μιασμάτων" του κ. Σουσούδη και από τις ασταμάτητες φωνασκίες του κ. Καπάκη και τους "μαινόμενους συμβούλους", όπως περιγράφουν τις σκηνές στο δημοτικό συμβούλιο οι πιστωτές της Αναπτυξιακής. Όλα αυτά καταγεγραμμένα και δημοσιευμένα σε βίντεο... Κάπως έτσι φτάσαμε στην αντι-συνέλευση της απούσας επί 5 χρόνια πλειοψηφίας Σουσούδη-Καπάκη στην Αναπτυξιακή και σε μια απόφαση τους μόλις 5 λεπτά πριν το δημοτικό συμβούλιο, με την οποία επιχείρησαν παρανόμως να καταργήσουν αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για πληρωμή των προμηθευτών, που άφησε απλήρωτους ο κ. Σουσούδης! Κάπου εκεί ο δήμαρχος αποφάσισε - όπως λέει το παρακάτω έγγραφο το οποίο εστάλη στα ΜΜΕ της Άνδρου - να κοινοποιήσει τις παράνομες ενέργειες της αντιπολίτευσης στον εισαγγελέα. Ας πει ο εισαγγελέας τι είναι νόμιμο και τι είναι παράνομο σε μια πλειοψηφία που θεωρεί πως μπορεί να υπερβαίνει νόμους και κανονισμούς. Ας πει ο εισαγγελέας τι είναι "σκάνδαλο" και τι δεν είναι σε όσους σκανδαλολογούν ασυνάρτητα χωρίς στοιχεία. Εκεί φτάσαμε ως Άνδρος δυστυχώς με την σημερινή αντιπολίτευση - ΕΝ ΑΝΔΡΩ)

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ              

Κυρίες και Κύριοι:

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, με την υπ’ αριθμ. 160/28-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άνδρου, ορίστηκα ως μοναδικός εκπρόσωπος του συνόλου των μετοχών της υπό εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αναπληρωτή μου τον Αντιδήμαρχο Άνδρου Δημήτριο Γιαννίση. Η ανωτέρω απόφαση αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 28-06-2022 με ΑΔΑ: 6ΑΘΟΩΨΙ-ΣΟΜ.

Την 01-07-2022, με την ιδιότητα του εκπροσώπου του μοναδικού μετόχου και ιδιοκτήτη του συνόλου των μετοχών της ανωτέρω δημοτικής ανώνυμης εταιρείας συγκάλεσα αυτόκλητη έκτακτη καθολική ειδική Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα την «Αντικατάσταση των Εκκαθαριστών της Εταιρείας», όπου αποφασίστηκε η αντικατάσταση των επί πενταετία εκκαθαριστών Μαρίνας Χρυσανθοπούλου και Παναγιώτη Κυριακόπουλου από τους Καραγιλάνη Στυλιανό και Νικητάκη Γεώργιο. Το από 01-07-2022 κατά τα ανωτέρω Πρακτικό καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 12-07-2022 με ΚΑΚ 2910782.

Οι νέοι εκκαθαριστές ξεκίνησαν άμεσα το έργο τους και προχώρησαν εν πρώτοις στην εκκαθάριση των οφειλών της εταιρείας, που προέρχονταν από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής των πιστωτών της. Προς τούτο απέστειλαν λεπτομερή έκθεση και εμπεριστατωμένη εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Άνδρου για την κατ’ αρχήν αποδοχή των οφειλόμενων ποσών από το Δήμο και εν συνεχεία την έγκριση υποβολής σχετικού αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για την χρηματοδότηση της εξόφλησής τους, βάσει της υπ’ αριθμ. 28528 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2267/Β/10.05.2022).

Για την νόμιμη και κυρίως εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων διαδικασιών, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7405/11-07-2022 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου, ορίστηκε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Σώματος για την Τετάρτη 13/7/2022 και ώρα 16:00, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεως επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αποδοχή από τον Δήμο Άνδρου των οφειλών της υπό εκκαθάριση «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΔΡΟΥ ΑΕ» από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής προμηθευτών της».

Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση, «η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω των άμεσων ενεργειών που απαιτούνται να γίνουν, καθώς εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήματος επιχορήγησης από το ΥΠΕΣ, για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων, που απορρέουν από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις, που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 24η Μαρτίου 2022».

Ωστόσο, κατά την ανωτέρω κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου, το θέμα αυτό δεν συζητήθηκε, διότι οι 13 δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης αρνηθήκατε τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος αυτού, ισχυριζόμενοι ότι μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για την επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ, δηλ. την 29η Ιουλίου 2022, επαρκεί ο χρόνος για την εισαγωγή και συζήτησή του σε τακτική συνεδρίαση.

Δυστυχώς για το Δήμο μας, η ανωτέρω απόφαση των 13 δημοτικών συμβούλων της ενωμένης αντιπολίτευσης (κκ. Θεοδωράκη Διαμαντή,  Τσατσομοίρου Αθηνά,  Βιδάλη Νικόλαο, Καπάκη Ιωάννη, Αδάμη Βασίλειο, Αντώνογλου Αντώνιο, Μαμάη Νίκη, Μαμάη Αναστασία, Μπακέλα Ιωάννη, Σουσούδη Θεοδόση, Τρανάκο Γεώργιο, Τσαούση Σπυρίδωνα και Ψωμά Γεώργιο), είναι η πρώτη από μια σειρά παρασκηνιακών ενεργειών και μεθοδεύσεων που ακολούθησαν, όπως αναλυτικά εκτίθενται κατωτέρω και οι οποίες οφείλουν να διερευνηθούν από τους αρμόδιους εισαγγελικούς λειτουργούς για την πιθανή εκ μέρους τους από κοινού και σε συνέργεια με τους αντικατασταθέντες εκκαθαριστές διάπραξη σειράς πειθαρχικών και ποινικών αδικημάτων, όπως της αντιποίησης αρχής, της παράβασης καθήκοντος,  της υπαίτιας πρόκλησης οικονομικής ζημίας του Δήμου, της απιστίας περί την υπηρεσία, κ.α.

Tην 14-07-2022, δηλ. στην εκ του νόμου εκπνοή της προθεσμίας, απεστάλη από τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Θεοδόση Σουσούδη, με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στον Δήμο Άνδρου, προσφυγή και αίτηση αναστολής των ως άνω 13 συμβούλων της αντιπολίτευσης ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, για την ακύρωση και αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. 160/28-06-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την ορίστηκα ως μοναδικός εκπρόσωπος του συνόλου των μετοχών της υπό εκκαθάριση εταιρείας, αναπληρούμενος νομίμως από τον Αντιδήμαρχο Δημήτριο Γιαννίση.

Σημειώνεται ότι τόσο η προσφυγή, όσο και η αίτηση αναστολής δεν συνοδεύονταν από πράξη κατάθεσης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενώ μέχρι σήμερα, 20-07-2022, δεν έχουν κοινοποιηθεί νομίμως στον Δήμο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για την αποστολή των απόψεών του. Επειδή, ο Δήμος Άνδρου δεν γνωρίζει εάν η προσφυγή και η αίτηση αναστολής έχουν ασκηθεί νομίμως και εμπροθέσμως, καθώς δεν του έχει κοινοποιηθεί νόμιμα κατατεθειμένο αντίγραφο αυτών, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου δεν έχει εισέτι αποστείλει στον Δήμο Άνδρου αντίγραφα των δικογράφων για παροχή απόψεων και δεν έχει κοινοποιηθεί στον Δήμο Άνδρου ουδεμία απόφαση αναστολής  εκτέλεσης, η ανωτέρω υπ’ αριθμ. 160/28-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, παραμένει ισχύουσα και παράγει έννομα αποτελέσματα.

Το γεγονός αυτό το γνωρίζετε άπαντες και ως εκ τούτου όλες οι αντίθετες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, ενέργειες και μεθοδεύσεις, στις οποίες έχετε προβεί μετά την λήψη της ανωτέρω απόφασης, είναι αυθαίρετες, παράνομες και καταχρηστικές, συνιστούν δε ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα. Ειδικότερα αναφέρω τα κάτωθι: 

Α) ΑΞΙΟΠΟΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ  Μαρίνας Χρυσανθοπούλου και Παναγιώτη Κυριακόπουλου

Οι προαναφερόμενοι αντικατασταθέντες εκκαθαριστές έχετε λάβει γνώση του από 01-07-2022 Πρακτικού και της υπ’ αριθμ. 160/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ήδη από την Δευτέρα 4η Ιουλίου 2022 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμένα τον ίδιο. Παρ’ όλα αυτά, με την από 15-07-2022 επιστολή σας προς τον Δήμο Άνδρου, επιφυλάσσεστε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας και ζητούσατε να σας χορηγηθεί αντίγραφο της απόφασης, με την οποία ορίστηκα εκπρόσωπος του (μοναδικού μετόχου) Δήμου Άνδρου στην υπό εκκαθάριση εταιρεία.   

Μολονότι δεν έχετε προβεί μέχρι σήμερα σε καμία πράξη, ούτε κατά του Πρακτικού, ούτε κατά της ανωτέρω Απόφασης, εσείς, χωρίς να αναμένετε την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου επί της προσφυγής και της αίτησης αναστολής, που φέρεται να έχουν ασκήσει οι 13 δημοτικοί σύμβουλοι και τις οποίες επικαλείσθε, την 16-07-2022, ενεργώντας με την ιδιότητα των εκκαθαριστών της ως άνω εταιρείας, υπογράψατε και αποστείλατε στους πρώην εκπροσώπους του μετόχου Δήμου Άνδρου, ενημερωτική επιστολή, στην οποία αναφέρετε τις προερχόμενες από δικαστικές αποφάσεις αξιώσεις των πιστωτών της επιχείρησης.

Η ανωτέρω ενέργειά σας είναι διερευνητέα για τα ποινικά αδικήματα της αντιποίησης αρχής, της παράβασης καθήκοντος, της απιστίας, της απάτης κ.α., αλλά και για το πειθαρχικό αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, καθ’ όσον, όταν ενεργήσατε την 16-07-2022, αντιποιούμενοι τους εκκαθαριστές της εν λόγω εταιρείας, τελούσατε σε πλήρη γνώση ότι είχατε παυθεί από τα καθήκοντά σας και ότι η σχετική απόφαση είναι ισχυρή, καθώς ούτε έχει προσβληθεί, ούτε έχει ανασταλεί η ισχύς της.

Ακολούθως, η ανωτέρω ενέργειά σας να αποστείλετε την 16-07-2022 επιστολή προς τον κ. Διαμαντή Θεοδωράκη, αποδίδοντάς του την ιδιότητα του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης της υπό εκκαθάρισης εταιρείας, είναι επίσης διερευνητέα για τα ποινικά αδικήματα της αντιποίησης αρχής, της παράβασης καθήκοντος, της απιστίας, της απάτης κ.α., αλλά και για το πειθαρχικό αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, καθ’ όσον, τελούσατε σε πλήρη γνώση ότι εκπρόσωπος του μοναδικού μετόχου Δήμου Άνδρου είμαι εγώ και ότι η απόφαση, με την οποία ορίστηκα, είναι σε ισχύ και δεν έχει ακυρωθεί ή ανακληθεί η εκτέλεσή της.

Παρ’ όλα αυτά, τα οποία γνωρίζατε, εσείς επιλέξατε να αγνοήσετε τις ανωτέρω αποφάσεις, να μην αναμένετε την απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου επί της προσφυγής και της αίτησης αναστολής και να ενεργήσετε ωσάν, τόσο η 160/2022 απόφαση της Οικονομικές Επιτροπής, αλλά και το από 01-07-2022 Πρακτικό της ΓΣ, είναι αυτοδίκαια άκυρα!

Εξ αιτίας των ανωτέρω αυθαίρετων, παράνομων και καταχρηστικών ενεργειών σας κινδυνεύει να προκληθεί σημαντική οικονομική ζημία του Δήμου Άνδρου, καθώς μετά βεβαιότητας θα απολεσθεί η δυνατότητα υποβολής μέχρι την 29-07-2022 έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης αίτησης επιχορήγησης από τον Δήμο για τις προερχόμενες από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις εκκαθαρισμένες αξιώσεις των πιστωτών της υπό εκκαθάριση δημοτικής ανώνυμης εταιρείας. Και τούτο διότι, πέραν της ελλείψεως νομιμοποιήσεως, τόσο των πρώην εκκαθαριστών να ενεργούν μετά την 01-07-2022 οιαδήποτε πράξη εκκαθάρισης, όσο και των πρώην εκπροσώπων του μοναδικού μετόχου να συγκαλούν συνελεύσεις και να λαμβάνουν αποφάσεις μετά την από 28-06-2022 αντικατάστασή τους, οι αυθαίρετες και παράνομες  ενέργειές τους πάσχουν και στα ακόλουθα σημεία:

               Ι. Η από 16-07-2022 επιστολή προς τον κ. Διαμαντή Θεοδωράκη δεν συνιστά έκθεση εκκαθάρισης των οφειλών που προέρχονται από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, αλλά πρόκειται για μία καθαρά ενημερωτική επιστολή κι ως εκ τούτου δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο νόμιμη απόφαση αποδοχής και αναδοχής τους. Ουδέποτε οι πρώην εκκαθαριστές απέστειλαν στον Δήμο Άνδρου αναλυτική έκθεση εκκαθάρισης των λογαριασμών για τις οφειλές, που προέρχονται από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, με αίτημα την αποδοχή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η όποια αναφορά σε αυτές τις αξιώσεις έχει γίνει ενημερωτικά και μόνο. Συνεπώς, εάν ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση αποδοχής επί της από 16-07-2022 ενημερωτικής επιστολής των πρώην εκκαθαριστών, αυτή θα είναι άκυρη.

Δεδομένου δε, ότι οι πρώην εκκαθαριστές γνωρίζουν πολύ καλά ότι η από 16-07-2022 επιστολή τους δεν συνιστά έκθεση εκκαθάρισης, επιχειρούν να δημιουργήσουν σύγχυση, ισχυριζόμενοι σε αυτήν ότι «σας δίνουμε τα παρακάτω στοιχεία ανά δικαστική απόφαση που έχουμε ήδη συμπεριλάβει στις εκθέσεις – αναφορές μας». Το ισχυρίζονται δε αυτό, ενώ, αν και ήταν νόμιμα διορισμένοι εκκαθαριστές επί πέντε συναπτά έτη, ουδέποτε απέστειλαν αναλυτική έκθεση εκκαθάρισης των οφειλών, που προέρχονται από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, με αίτημα την αποδοχή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.

               ΙΙ. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  28528/04-05-2022 Απόφαση του ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, επιχορηγούνται οι δήμοι για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεών τους που απορρέουν από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 24η Μαρτίου 2022 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ή αποζημιώσεις από αδικοπραξία. Στην απόφαση ορίζεται ρητά ότι «Για τις δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής είναι απαραίτητη η συμπλήρωση στο αντίστοιχο πεδίο του Υποδείγματος 2 των στοιχείων του σχετικού πιστοποιητικού περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων από το αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ή Διοικητικής Δικονομίας καθώς και η προσκόμιση αυτού με το αίτημα επιχορήγησης. Ελλείψει του εν λόγω πιστοποιητικού, δεν είναι δυνατή η επιχορήγηση του δήμου ή της περιφέρειας».

Στην προκειμένη περίπτωση, οι εκκαθαριστές της υπό εκκαθάρισης εταιρείας του δήμου οφείλουν με την εκκαθάριση του κάθε λογαριασμού ξεχωριστά:

  1. Να υπολογίζουν, να βεβαιώνουν και να εισηγούνται λεπτομερώς τα ποσά που οφείλονται σε κάθε πιστωτή ξεχωριστά με βάση το διατακτικό κάθε δικαστικής απόφασης (κεφάλαιο, τόκοι υπερημερίας, δικαστικά έξοδα, τόκοι επί δικαστικών εξόδων, κ.α.) Να βεβαιώνουν και να αναζητούν το αντίστοιχο πιστοποιητικό για κάθε μία δικαστική απόφαση ότι αυτή έχει τελεσιδικήσει πριν από την 24η Μαρτίου 2022.
  2. Να συμπεριλάβουν και να αποστείλλουν τα σχετικά πιστοποιητικά περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων που αποδεικνύουν την τελεσιδικία προ της 24-03-2022.

Πλην όμως οι αντικατασταθέντες εκκαθαριστές στην από 16-07-2022 ενημερωτική επιστολή τους (και όχι έκθεση εκκαθάρισης) δεν εκκαθαρίζουν κάθε λογαριασμό πιστωτή ξεχωριστά με τα αναλυτικά ποσά που οφείλουν να βεβαιώνουν και να εισηγούνται προς το Δημοτικό Συμβούλιο.  Επίσης, δεν αναφέρουν το παραμικρό για την τελεσιδικία των αξιώσεων που αποστέλλουν για αποδοχή, ούτε προσκομίζουν τα σχετικά πιστοποιητικά, με αποτέλεσμα να μην αποδεικνύεται η τελεσιδικία τους. Οι δε αντικατασταθέντες εκπρόσωποι του μετόχου στη Γ.Σ. ενέκριναν και αποδέχθηκαν αυτές τις αξιώσεις, χωρίς να λάβουν υπόψη τους τις ανωτέρω παραλείψεις.

Όλες οι ανωτέρω ενέργειες της κ. Μαρίνας Χρυσανθοπούλου και του κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλου είναι ελλιπείς, παράνομες, αυθαίρετες και καταχρηστικές, παραβιάζουν ευθέως διατάξεις του νόμου και έχουν τελεστεί εν γνώσει των ελλείψεων, της αυθαιρεσίας και της παρανομίας τους. 

Β) ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Διαμαντή Θεοδωράκη, Αθηνάς Τσατσομοίρου, Νικολάου Βιδάλη και Ιωάννη Καπάκη.

Οι ανωτέρω δημοτικοί σύμβουλοι – πρώην εκπρόσωποι των μετοχών της υπό εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Διαμαντής Θεοδωράκης, Αθηνά Τσατσομοίρου, Νικόλαος Βιδάλης και Ιωάννης Καπάκης, γνωρίζετε ήδη από την 28-06-2022 ότι με την υπ’ αριθμ. 160/28-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άνδρου, παυθήκατε από τα συγκεκριμένα καθήκοντα και ορίστηκα εγώ ως εκπρόσωπος του συνόλου των μετοχών της υπό εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με νόμιμο αναπληρωτή μου τον Αντιδήμαρχο Άνδρου Δημήτριο Γιαννίση.

Ειδικότερα, χωρίς να αναμένετε την απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου επί της προσφυγής και της αίτησης αναστολής σας κατά της 160/28-06-2022 απόφασης, ενεργείτε σαν αυτή να έχει ήδη ακυρωθεί.

Εξακολουθείτε να ισχυρίζεστε ότι ασκείτε καθήκοντα εκπροσώπησης του μοναδικού μετόχου της υπό εκκαθάριση εταιρείας, συγκαλείτε παρανόμως Γενικές Συνελεύσεις, λαμβάνετε αποφάσεις, υποβάλλετε αιτήματα προς το Δημοτικό Συμβούλιο και συνεργάζεστε με τους επίσης  αντικατασταθέντες από 01-07-2022 εκκαθαριστές, δημιουργώντας το πρωτοφανές φαινόμενο της παράλληλης λειτουργίας δύο Γενικών Συνελεύσεων! 

Γ) ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  Διαμαντή Θεοδωράκη, Τσατσομοίρου Αθηνάς, Βιδάλη Νικολάου, Καπάκη Ιωάννη, Ψωμά Γεωργίου, Τσαούση Σπυρίδωνα, Τρανάκου Γεωργίου, Σουσούδη Θεοδόση, Μπακέλα Ιωάννη, Μαμάη Αναστασίας, Μαμάη Νίκης, Αντώνογλου Αντωνίου και Αδάμη Βασιλείου.

Όλοι οι ανωτέρω, συνολικά 13 δημοτικοί σύμβουλοι, φέρεστε να έχετε ασκήσει κατά της ανωτέρω απόφασης την από 11-07-2022 προσφυγή και την με ίδια ημερομηνία αίτηση αναστολής. Πλην όμως, μέχρι σήμερα, η απόφαση αυτή ούτε έχει ακυρωθεί ούτε έχει ανασταλεί η εκτέλεσή της και κατά συνέπεια, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι ισχυρή και παράγει έννομα αποτελέσματα. Παρ’ όλα αυτά, μετά την 28-06-2022, έχετε προβεί και εξακολουθείτε να προβαίνετε σε σειρά ενεργειών, που παραβιάζουν την ανωτέρω απόφαση.

Ειδικότερα, χωρίς να αναμένετε την απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου επί της προσφυγής και της αίτησης αναστολής σας κατά της 160/28-06-2022 απόφασης, ενεργείτε σαν αυτή να έχει ήδη ακυρωθεί.

Άπαντες οι 13 δημοτικοί σύμβουλοι, μολονότι γνωρίζετε ότι, τόσο η υπ’ αριθμ. 160/28-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άνδρου, όσο και το από 01-07-2022 Πρακτικό της Γ.Σ. ισχύουν και δεν έχουν ακυρωθεί, εν τούτοις επιλέξατε να μην ψηφίσετε την έκθεση εκκαθάρισης που υπέβαλαν στο Δημοτικό Συμβούλιο προς αποδοχή οι νόμιμοι νέοι εκκαθαριστές, αλλά υπογράφετε αιτήματα να εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς αποδοχή η από 16-07-2022 επιστολή των πρώην εκκαθαριστών, η οποία πάσχει και είναι παράνομη για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

 

Με τις ανωτέρω έκνομες ενέργειές σας, αφ’ ενός διαπράττετε σωρεία σοβαρών ποινικών και πειθαρχικών αδικημάτων, αφ’ ετέρου θέτετε σε πραγματικό κίνδυνο, τόσο το συμφέρον του Δήμου, όσο και των δικαιούχων πιστωτών των υπό εκκαθάριση αξιώσεων, καθ’ όσον, εάν προχωρήσετε στην λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της από 16-07-2022 επιστολής των πρώην εκκαθαριστών, τότε αυτή θα είναι παράνομη και θα οδηγήσει στην απόρριψη πιθανού αιτήματος επιχορήγησης, για τους λόγους που ήδη προαναφέρθηκαν.

Εν όψει τούτων, καλείστε, όπως απόσχετε από κάθε ενέργεια που θα ζημιώσει κατά τα ανωτέρω τον Δήμο Άνδρου, άλλως καθίστασθε υπεύθυνοι για την αποκατάσταση κάθε οικονομικής ζημίας, που θα υποστεί ο Δήμος Άνδρου από τις παράνομες ενέργειές σας.-

Το παρόν κοινοποιείται στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σύρου προς γνώση του και για τις νόμιμες ενέργειές του σχετικά με τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων από τους ανωτέρω δημοτικούς συμβούλους και ορκωτούς λογιστές και στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προς γνώση του και για τις νόμιμες ενέργειές του σχετικά με τη διερεύνηση πειθαρχικών αδικημάτων από τους ανωτέρω δημοτικούς συμβούλους.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ

 

 

 

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

  1. Σχολιάζετε ως επισκέπτης.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
There are no comments posted here yet
This comment was minimized by the moderator on the site

Αφού νόμιμα τα έχετε κάνει και κακώς ο Δήμαρχος ενεργεί ως ανωτέρω, προχωρήστε να κάνετε το ΔΣ που ζητάτε. Έχετε τους 13 συμβούλους, έχετε την πλειοψηφία, κάντε ΔΣ. Συνέχισε να παρασύρεις τους συμβούλους

This comment was minimized by the moderator on the site

Ο εισαγγελεας μαλλον θα ασχολειθει...

ΣΧΟΛΙΟ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Δεν υπάρχει μάλλον. Υπάρχουν ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ. Με αυτές ασχολείται ο εισαγγελέας. Ποτέ η δικαιοσύνη δεν ασχολείται με "μάλλον" που δεν έχουν σταλεί σε αυτή. Τα αστεία που γράφεις - φυσικά συκοφαντικά και χωρίς στοιχεία - να πας να τα καταγγείλεις εσύ, που τα ξέρεις...

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 6 μήνες πριν από το χρήστη enandro enandro
This comment was minimized by the moderator on the site

Η πλακα ειναι οτι ενω προφανως το IQ του Λοτσαρη μετα βιας πλησιαζει το μεσο ορο, οι αντιπαλοι του τον κανουν να φαινεται "σπανια μεγαλοφυια"..

This comment was minimized by the moderator on the site

Τελεία και Παύλα!!!! Ουαου

This comment was minimized by the moderator on the site

ΚΑΙΣΑΡΑ