Μήνυση της Greek Wind Power κατά 11 προσώπων για ψευδή καταγγελία!

 

Η τοποθεσία Φραγκάκι σsto Sten;o sτην οποία έχουν εγκριθεί 5 ανεμογεννήτριες. Για την περιοχή ayt;h έγινε καταγγελία τον Φεβρουάριο 2020 ότι ξεκίνησαν έργα οδοποιίας. Για το ψευδές της καταγγελίας κάνει ομαδική μήνυση στους υπογράφοντες η "Greek Wind Power" και το ανακοινώνει με δελτίο τύπου της.

(Όπως καταγγέλλει η Greek Wind Power στη μήνυση της έγινε ψευδής καταγγελία πως "εξετέλεσε τον Φεβρουάριο του 2020, έργα οδοποιίας μήκους 3000 μέτρων περίπου στον υφιστάμενο από εικοσαετίας δημοτικό δρόμο προς το Στενό, κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων του έργου που απαγορεύουν την εκτέλεση οχλουσών εργασιών, σε ακτίνα 3000μ. πέριξ της υφιστάμενης φωλιάς σπιζαετου."
Και καταλλήγει: "Η ως άνω αναφορά είναι ψευδής, συκοφαντική και με δόλια προαίρεση υποβληθείσα καθότι οι εγκαλούμενοι είναι γνώστες του ψευδούς περιεχομένου αυτής, υποβλήθηκε δε με αποκλειστικό σκοπό να βλάψουν την εταιρεία και το έργο με την εμπλοκή σε ποινικές και πειθαρχικές διώξεις και διοικητικές διαδικασίες." Με βάση τα παραπάνω μηνύει 11 πρόσωπα και φορείς της Άνδρου που υπέγραψαν την καταγγελία εναντίον της... - ΕΝ ΑΝΔΡΩ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

31/7/2020

Η εταιρεία “GREEK WIND POWER A.E” αναπτύσσει Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Άνδρο, στη θέση Φραγκάκι. Για τη νόμιμη εκτέλεση του έργου έχουν εκδοθεί μεταξύ άλλων:

 • Η ΑΕΠΟ υπ’ αριθ. 7613/05.04.2018 κατά της οποίας υποβλήθηκε αίτηση ακύρωσης από τους πολέμιους του έργου,
 • Η υπ’ αριθ. 2419/04.12.2019 απόφαση του ΣτΕ, με την οποία απορρίφθηκε η άνω αίτησης ακύρωσης,
 • Η Άδεια Εγκατάστασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/27164/1014/12.03.2020

Η εταιρεία την 31η Ιουλίου 2020 υπέβαλε έγκληση στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου κατά  των:

 1. Αλεξάνδρου Μαβή, κατοίκου Κατακαλαίων Άνδρου, νομίμου εκπροσώπου του «Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου», που εδρεύει στο Δήμο Άνω Σύρου, οδός Μποναβεντούρα 2, με ΑΦΜ 998224446,
 2. Νικόλαου Χαζάπη, προέδρου του «Συλλόγου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άνδρου (ΣΕΔΑ)», που εδρεύει στα Λειβάδια Άνδρου, με ΑΦΜ 099637884,
 3. Όλγας Καραγιάνη, κατοίκου Κατακαλαίων Άνδρου, νομίμου εκπροσώπου της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Κέντρο Σύγχρονης Έρευνας και Δράσης για την Άνδρο», με ΑΦΜ 998239379, που εδρεύει στον Δήμο Άνδρου,
 4. του επιστημονικού υπεύθυνου Δρ Σταύρου Ξηρουχάκη του «ΦΟΡΕΑ Προγράμματος ΥΠΕΝ: LIFE 17 NAT/GR/000514 «Διατήρηση & Διαχείριση του Σπιζαετού στην Ανατολική Μεσόγειο»,
 5. Ζέφης Σορώτου, νομίμου εκπροσώπου του αστικού συνεταιρισμού κοινωνικού σκοπού περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ - ΚοινΣΕπ ΆΝΔΡΟΥ», που εδρεύει στον Δήμο Άνδρου, με ΑΦΜ 997376917,
 6. Ειρήνης Δράκου, νομίμου εκπροσώπου της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Οργανισμός ΆΥΛΑ», που εδρεύει στον Δήμο Άνδρου, με ΑΦΜ 997265720,
 7. Μασέλου Ανδρονίκης, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας εναλλακτικού τουρισμού με την επωνυμία «ONE FOOT FORWARD IKE», που εδρεύει στον Δήμο Άνδρου, με ΑΦΜ 801288168,
 8. Δημητρίου Μπαρούς, νομίμου εκπροσώπου του σωματείου με την επωνυμία «Κυνηγετικός Σύλλογος Άνδρου», που εδρεύει στην Χώρα Άνδρου, με ΑΦΜ 090328120,
 9. των εκπροσώπων του «Φορέα Κατοίκων Άνδρου #Save Andros», με έδρα τη Άνδρο, Νικόλαο Αυγουστή του Δημητρίου, κάτοικο Γαυρίου Άνδρου, Δημήτρη Βασιλικό του Θεοδώρου και Αλέξανδρο Κωστή του Χρήστου, κατοίκου Μεσαθουρίου Άνδρου,

για παράβαση του άρθρου 229 §1 του Π.Κ, σύμφωνα με το οποίο “όποιος εν γνώσει καταμηνύει άλλον ψευδώς ή αναφέρει γι’ αυτόν ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση με σκοπό να προκαλέσει την καταδίωξη του γι’ αυτήν, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους”

Οι εγκαλούμενοι, γνωστοί πολέμιοι των έργων παραγωγής ενέργειας από Αιολικούς Σταθμούς, υπέβαλαν την 22.03.2020 αναφορά σε βάρος της εταιρείας για την δήθεν εκτέλεση έργων με ενδεχόμενη παράβαση των όρων της άνω Περιβαλλοντικής μελέτης και με επαπειλούμενη περιβαλλοντική ζημία (στο προστατευόμενο είδος «Σπιζαετός») με αποδέκτες:

 • Δ/νση Αστυνομίας Κυκλάδων
 • Α.Τ Άνδρου
 • Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου
 • Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων
 • Δ/νση Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
 • Δασονομείο Άνδρου
 • Δήμο Άνδρου
 • Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
 • Δ/νση Προστασίας Βιοποικιλότητας
 • Έπαρχο Άνδρου

Η ως άνω αναφορά είναι ψευδής, συκοφαντική και με δόλια προαίρεση υποβληθείσα καθότι οι εγκαλούμενοι είναι γνώστες του ψευδούς περιεχομένου αυτής, υποβλήθηκε δε με αποκλειστικό σκοπό να βλάψουν την εταιρεία και το έργο με την εμπλοκή σε ποινικές και πειθαρχικές διώξεις και διοικητικές διαδικασίες.

Συγκεκριμένα κατήγγειλαν ψευδώς ότι η Εταιρεία μας εξετέλεσε τον Φεβρουάριο του 2020, έργα οδοποιίας μήκους 3000 μέτρων περίπου στον υφιστάμενο από εικοσαετίας δημοτικό δρόμο προς το Στενό, κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων του έργου που απαγορεύουν την εκτέλεση οχλουσών εργασιών, σε ακτίνα 3000μ. πέριξ της υφιστάμενης φωλιάς σπιζαετου.

Η εταιρεία μας ουδέποτε εξετέλεσε οιαδήποτε  εργασία στην υφιστάμενη οδό μέχρι σήμερα, αφού άλλωστε δεν είχε μέχρι τον Ιούνιο 2020 άδεια επέμβασης (πρωτόκολλο εγκατάστασης) από το Δασαρχείο.

Οι εγκαλούμενοι είχαν άμεσο δόλο διότι γνώριζαν ότι το καταγγελλόμενο γεγονός είναι ψευδές καθότι:

 • Η εταιρεία δεν εκτέλεσε καμία εργασία και δη τις επίμαχες εργασίες,
 • Η εταιρεία δεν διαθέτει δικά της μηχανήματα για την εκτέλεση χωματουργικών έργων,
 • Η εταιρεία δεν έχει συνάψει σύμβαση με τρίτους χωματουργούς για την εκτέλεση έργων,
 • Ουδέν έργο έγινε από οποιονδήποτε στον χρόνο και τόπο που υπέδειξαν οι εγκαλούμενοι,

υπέβαλαν δε την ως άνω αναφορά με σκοπό να εμπλέξουν την εταιρεία σε διοικητικές και ποινικές διαδικασίες, προκειμένου να ματαιώσουν την υλοποίηση του νομίμως αδειοδοτηθέντος έργου.

Πέραν της υποβολής της άνω έγκλησης η εταιρεία επιφυλάσσεται για την ικανοποίηση των αστικών αξιώσεων της στα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια.

 

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

 1. Σχολιάζετε ως επισκέπτης.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
There are no comments posted here yet
This comment was minimized by the moderator on the site

Πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι απορώ πως ζουν και τι κάνουν όλη μέρα λεφτά για να φάνε που βρίσκουν?
Ασχολούνται όλη την μέρα μόνο για να λένε όχι τρέχουν δεξιά αριστερά βρίζουν κάνουν μήνυση αντιδρούν στα πάντα χωρίς να έχουν ένα σχέδιο δύο πράγματα πρέπει να μας πουν μόνο δύο.
1. Που βρίσκουν λεφτά και τα κάνουν όλα αυτά.
2. Τι εναλλακτική λύση έχουν πέρα από το να βάλουν το κινητό τους σε μια τρύπα στο τοίχο και να το φορτώσουν με την λογική ότι υπάρχει έναν βλάκα παράγει ρεύμα μακριά από μας και αναλαμβάνει όλο το κόστος.
Αν έχουν άλλη πρόταση για την Άνδρο να μας την πουν και θα είμαστε όλοι μαζί τους να πάνε τα αιολικά πάρκα εκεί που μας προτείνουν και θα είμαστε μαζί τους .
Όχι (όχι σε όλα) κάτι πρέπει να προσφέρουμε και εμείς στην Άνδρο όχι μόνο οι άλλοι βλάκες φτάνει ποια .
Ψευτο οικολόγοι

This comment was minimized by the moderator on the site

Γιατί εσύ όταν ψηφίζεις βάζεις στο ψηφοδέλτιο και το όνομά σου; Ή δεν ξέρεις πώς αυτός που βγαίνει μπροστά ή θα χειροκροτηθει ή θα φάει κλωτσιά; ή δεν γνωρίζεις το τίμημα της όποιας δημοσιότητας; ή δεν γνωρίζεις ότι η μάζα πάει με τους νικητές; έπαιξαν και έχασαν σε πολλαπλά επίπεδα. Ας ήταν καλύτερα διαβασμένοι και καλύτερα προετοιμασμένοι ότι αν φάνε τα μούτρα τους (πράγμα που έγινε) κανείς δεν θα τους χαριστεί, ούτε με ονοματεπώνυμο, ούτε με χωρίς.

This comment was minimized by the moderator on the site

Εγώ είμαι ο αντί ΜΚΟ Γαυριώτης. Για τον άλλο μιλάς εσύ...

This comment was minimized by the moderator on the site

Αυτοί που έκαναν την καταγγελία και τους κυνηγάει η εταιρεία τουλάχιστον την έκαναν επώνυμα, ενώ εσείς "λεβέντες" που τους βρίζετε στα σχόλια δεν έχετε ούτε καν τα κότσια να γράψετε τα ονοματάκια σας..ανθρωπάκια..

This comment was minimized by the moderator on the site

Όπου φυσάει ο άνεμος είσαι. Μέχρι πρότινος με αυτά που έγραφες πιστεύαμε ότι είσαι ιδρυτικό μέλος των συγκεκριμένων ΜΚΟ. Από σοβαρότητα σκίζεις.

This comment was minimized by the moderator on the site

Εντύπωση κανει η έλλειψη κάθε αντίδρασης απο τους κατ επάγγελμα ψευδόμενους ψευτοακτιβιστές και τα κατ επίφαςιν ειδησεογραφικά site που τους υποστηρίζουν.

This comment was minimized by the moderator on the site

Εκεί θα πήγαινε η κατάσταση όταν οδηγείται σε πόλωση, χωρίς αληθινά δεδομένα. Λίγο τόνωση των αρνητικών, λίγο μηδενισμός των θετικών, λίγο πασπαλιζατέρ απο Τσε ΓκεΒάρα να πείσουμε τη θείτσα. Έτσι όλοι έχουμε πχ δουλέψει τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, αλλά αυτοί δε μας κυνήγησαν είτε λόγω άγνοιας είτε γιατί μάλλον ξέρανε το δούλεμα και γελούσαν με τη σκανδαλιά. Δεν έχει καμία διαφορά και αυτή η αντιμετώπιση από τις άλλες σα νοοτροπία στην Ελλάδα. Και η Άνδρος μια μικρογραφία αυτού είναι. Ελλάς μεσαιωνική. Θα γίνουν μερικά έργα που είναι στις περιοχές που δεν έχουν κανένα θέμα από όλες τις πλευρές, παρά τα λεγόμενα της Γαλλικής Επανάστασης και δεν προκειται να μπουν αυτά που δείχνουν, γιατί είναι παραπλανητικά και κρύβουν πράγματα, αλλά κυρίως γιατί υπάρχουν νόμοι και χωροταξικό πολύ συγκεκριμένο για περιοχές, ποσότητες κτλ. Και τα δείχνουν όλα μαζί, ξερά, χλωρά, ληγμένα, κομμένα, ενεργά, μη ενεργά επίτηδες για διαμόρφωση κλίματος. Για του λόγου το αληθές ας δει κάποιος πόσα έργα δεν έχουν προχωρήσει, ακριβώς γιατί υπάρχει νομοθεσία και λογική. Είναι πάρα πολλά. Και χάθηκαν χωρίς επανάσταση, χωρίς φανφάρες ακριβώς γιατί δεν ήταν σχεδιασμένα σωστά, ήταν σε λάθος περιοχές, κόπηκαν από τις αρχές κτλ. Τα υπόλοιπα είναι για αυτούς που λένε ότι ο Μαικλ Τζακσον ζει.

This comment was minimized by the moderator on the site

Πάντως το ωραίο είναι ότι οι περισσότεροι εκπροσωπούν αφορολόγητες μκο καλές... (διαγράφεται μια λέξη - Εν Άνδρω) γίνονται στο όνομα του περιβάλλοντος.

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 3 χρόνια πριν από το χρήστη enandro enandro
This comment was minimized by the moderator on the site

Μόνο άνανδροι συκοφαντούν με κουκούλα και επειδή πρόκειται για συκοφαντία δια του τύπου θα ενημερωθεί το ηλεκτρονικό έγκλημα για την ταυτοποίηση

This comment was minimized by the moderator on the site

Κι όλοι αυτοί ξυπνησαν ένα πρωί και είπαν...βρε δεν κάνουμε μια καταγγελία για έργα οδοποιίας να περάσει η ώρα;;;;μεταξύ τους και άνθρωποι που έχουν την επιστημονική και επαγγελματική συνάφεια με την σχετική νομοθεσία.

Περισσότερα