Ανακοίνωση του Δήμου Άνδρου για τους νέους Αντιδημάρχους

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Άνδρος, 12/9/2014

Αριθ. Πρωτ.: 9580

Αριθ. αποφ.: 466

Θέμα: Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων.

Ο Δήμαρχος Άνδρου,

αφού έλαβε υπόψη,

 Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)

 Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και

Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως

ισχύει,

 Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40/τ.Α'/2012), αναφορικά με τον

ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία,

 Την υπ΄ αριθ. ΓΠ-192/18-3-2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

«Τροποποίηση απόφασης με αριθ. 2891/15-3-2013 (ΦΕΚ 630/τ. ΒΒ/2013),», και θέμα

«Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 που αφορούν τον De Facto

πληθυσμό της Χώρας (ΦΕΚ Β 699), σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του Δήμου Άνδρου

ανέρχεται στους 9.128 κατοίκους,

 Το γεγονός ότι ο Δήμος Άνδρου, εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.2 του Ν. 3852/2010

και επομένως μπορούν να οριστούν έως 4 Αντιδήμαρχοι,

 Το γεγονός ότι ο Δήμος Άνδρου έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες,

 Την υπ΄ αριθ. 43 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΠ οικ. 30565/6-8-2014 με θέμα

«Ορκομωσία των Αιρετών του Δήμου, εγκατάσταση των νέων Αρχών και εκλογή μελών των

Συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική περίοδος : 1 Σεπτεμβρίου 2014- 31 Αυγούστου

2019)»,

 Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Άνδρου (ΦΕΚ 1053/Β/4-6-1999, ΦΕΚ

1098/Β/20-7-2004, ΦΕΚ 1345/Β/26-9-2005),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1) Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, Αντιδημάρχους του Δήμου

Άνδρου, με θητεία δυόμισι ετών, από την έκδοση της παρούσας απόφασης, εντός της τρέχουσας

δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χρήστο Βουραζέρη, στον οποίο

παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του

Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου,

Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης,

Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου,

Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού

εξοπλισμού γραφείων.

2. Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των

δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1

περιπτ.ε ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α'/2006, άρθρο 22 Β.Δ.15-6-1959, ΦΕΚ 114Α'/1959. ΕΣ Τμ. VII

175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την

οικονομική υπηρεσία.

3. Την διαφάνεια και ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

4.Την εποπτεία σε θέματα κληροδοτημάτων:

-Προϋπολογισμός –Απολογισμός κληροδοτημάτων.

-Χ.Ε.Π. Κληροδοτημάτων

-Θεωρήσεις γραμματίων είσπραξης κληροδοτημάτων.

-Εισηγήσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε σχετικής προμήθειας, διαγωνισμού έργου η

παροχής υπηρεσιών.

-Εισηγήσεις στα συλλογικά όργανα .

-Λογαριασμούς σχετικών έργων.

1

-Άδειες που προβλέπονται από την νομοθεσία και σχετίζονται με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς

του.

-Απαντήσεις σε αιτήματα φορέων και πολιτών .

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Κορθίου:

Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις

δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κορθίου πλην βεβαιώσεων

μονίμου κατοικίας και βεβαιώσεων παλαιότητας κτιρίων (προ του ΄55).

Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μαρία Μαμάη, στην οποία

παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάζει:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Συντήρηση δημοτικών δρόμων και πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.

2. θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας κ.α.), λειτουργίας δημοτικών

σφαγείων, λειτουργία και εγκατάσταση σταβλικών εγκαταστάσεων. Την εποπτεία και ευθύνη

λειτουργίας του γραφείου Γεωργικής ανάπτυξης.

3. την ευθύνη και εποπτεία της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων προς ανακύκλωση.

4. την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου

5. Την Συντήρηση – Επισκευή και Επέκταση Αναμεταδοτών τηλεόρασης.

6. Την παρακολούθηση εξέλιξης Τεχνικών Έργων Οδοποιίας στο Δήμο Άνδρου, σε συνεργασία με

τους αρμόδιους κατά τόπο, εντεταλμένους συμβούλους.

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Υδρούσας:

Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις

δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Υδρούσας, πλην βεβαιώσεων

μονίμου κατοικίας και βεβαιώσεων παλαιότητας κτιρίων (προ του ΄55).

Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δημήτριο Λάσκαρη, στον οποίο

δεν παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του

Δήμου, της αποκομιδής των απορριμμάτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μηχανικών

μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

2. Την καθαριότητα ακτών και παραλιών

3. τις κυκλοφοριακές διατάξεις,

4. την μέριμνα για την απομάκρυνση και φύλαξη εγκαταλελειμμένων οχημάτων και

μηχανημάτων.

5.την εποπτεία του γραφείου κινήσεως οχημάτων, τη συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη και διάθεση

των οχημάτων του Δήμου.

6. την τοποθέτηση, έλεγχο και συντήρηση των πινακίδων Κ.Ο.Κ.

7. τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

8. τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριου

στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου, εκμετάλλευση περιπτέρων.

9. Θέματα της νέας Γενιάς και συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο Νέων

10. την εποπτεία, συντήρηση ασφάλεια και φύλαξη των Δημοτικών κτιρίων.

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Άνδρου:

Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις

δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Άνδρου, πλην βεβαιώσεων

μονίμου κατοικίας και βεβαιώσεων παλαιότητας κτιρίων (προ του ΄55).

Τις κατά τόπο αρμοδιότητες του κ. Δημητρίου Λάσκαρη, στην Δημοτική Ενότητα Άνδρου όπως

περιγράφονται στο ανωτέρω (β) (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.τ.λ.), που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί

ο Αντιδήμαρχος κ. Διαμαντής Θεοδωράκης.

Δ. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Διαμαντή Θεοδωράκη, στον

οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης

ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών

κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων.

2. την εποπτεία σχετικά με τα θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία, οικογενειακή βία και την

προστασία των παιδιών

3. Την υποστήριξη της λειτουργίας των Αγροτικών Ιατρείων του Δήμου Άνδρου σε συνεργασία

με τους αρμόδιους φορείς.

2

4. την επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, την αλλαγή λαμπτήρων και εν γένει τη

συντήρηση του.

5. την λειτουργία και ασφάλεια των Παιδικών Χαρών

6. τη χορήγηση αδειών για τοποθέτηση πινακίδων και επιγραφών, όπως ορίζονται από τους

αντίστοιχους κανονισμούς του Δήμου.

7. Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

8. την εποπτεία του καθαρισμού ρεμάτων

2) Οι Αντιδήμαρχοι θα συνεργάζονται με τους Εντεταλμένους κατά τόπο Δημοτικούς Συμβούλους

για την επίλυση προβλημάτων αρμοδιότητάς τους.

3) Οι ανωτέρω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους που απουσιάζουν ή κωλύονται

ασκούνται από τον ίδιο το Δήμαρχο.

4) Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.

Διαμαντής Θεοδωράκης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα

καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται κατά σειρά, από τους Αντιδημάρχους: Δημήτριο Λάσκαρη,

Μαρία Μαμάη, Χρήστο Βουραζέρη.

5) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου για την τέλεση των πολιτικών γάμων, η

αρμοδιότητα θα ασκείται κατά σειρά από τους Αντιδημάρχους Δημήτριο Λάσκαρη, Χρήστο

Βουραζέρη, Μαρία Μαμάη, Διαμαντή Θεοδωράκη.

6) Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του

δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με

ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου

7) Οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν οποιαδήποτε διοικητική πράξη, απόφαση,

βεβαίωση, κατάσταση, πιστοποιητικό και κάθε μορφής διοικητικό έγγραφο που εκδίδεται από τις

υπηρεσίες που έχουν μεταβιβαστεί οι καθ΄ ύλην αρμοδιότητες.

8) Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

  1. Σχολιάζετε ως επισκέπτης.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
There are no comments posted here yet