ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ: ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ

Αριθμός 34 / 2023

TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Ασημένια Παλιαρούτη, Πρόεδρο

Πρωτοδικών, Ταπεινοπούλου Ουρανία, Πρωτοδίκη και Σωτήρη Μαλικέντζο, Πρωτοδίκη-
Εισηγητή, και από το Γραμματέα, Δημήτριο Καράβολα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την 7 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 143/03.11.2023 πράξης της Προέδρου Πρωτοδικών Σύρου, για να αποφασίσει για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023, και ανακήρυξης των επιτυχόντων και των επιλαχόντων συνδυασμών, των εκλεγέντων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων και Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Άνδρου της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου ΣΥΡΟΥ, για τον οποίο δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά του κύρους των.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΚΑΙ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1 του Ν. 4804/2021 με τις τελευταίες αλλαγές του Ν. 5043/2023: “1. ...Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων όλων των εκλογικών
τμημάτων του δήμου, ο πρόεδρος πρωτοδικών εξάγει το γενικό αποτέλεσμα, το οποίο δημοσιεύει αμέσως με τοιχοκόλληση στο κατάστημα της έδρας του δικαστηρίου”. Κατά δε το άρθρο 35 παρ.
2 του ίδιου νόμου: « 2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών, εκθέτει τα πρακτικά της εκλογής μαζί με τον πίνακα των αποτελεσμάτων της στο κατάστημα του αρμοδίου πρωτοδικείου επί πέντε (5) ημέρες
και συντάσσει για την έκθεση αυτή πρακτικό, που τοιχοκολλάται, επίσης, έξω από το δικαστικό κατάστημα», ενώ κατά το άρθρο 36 του ίδιου νόμου

« 1. Το αρμόδιο πολυμελές πρωτοδικείο μετά από την πάροδο των πέντε (5) ημερών της παραγράφου 2 του άρθρου 35 ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς του δημοτικού συμβουλίου, τον δήμαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού ανά εκλογική περιφέρεια, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους ή τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων κάθε συνδυασμού.

2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών εκθέτει τις αποφάσεις στο κατάστημα του δικαστηρίου επί τρεις (3) ημέρες και αποστέλλει αντίγραφό τους στον περιφερειάρχη και στον
συντονιστή της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης. Οι αποφάσεις επικύρωσης της εκλογής αναρτώνται αμελλητί στην ιστοσελίδα του αρμοδίου δικαστηρίου, στην ιστοσελίδα της
περιφέρειας και στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου.».

Η κρινομένη υπόθεση, η οποία αφορά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών που έλαβαν χώρα στις 08.10.2023 στον Δήμο Άνδρου της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου, παραδεκτώς φέρεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, που είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο προς εκδίκαση κατά την εκουσία δικαιοδοσία και πρέπει να ερευνηθεί
περαιτέρω. Από τα πρακτικά και τις σύγχρονες διακηρύξεις του Προέδρου Πρωτοδικών ΣΥΡΟΥ με τα αντίστοιχα αποδεικτικά τοιχοκολλήσεως αυτών προκύπτει ότι τα πρακτικά των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 του παραπάνω δήμου μαζί με τους αντίστοιχους πίνακες των αποτελεσμάτων τοιχοκολλήθηκαν επί πέντε ημέρες, σύμφωνα με τις προμνησθείσες διατάξεις. Συντρέχει,
επομένως, η νόμιμη περίπτωση, το Δικαστήριο να επικυρώσει το αποτέλεσμα των πιο πάνω εκλογών στο Δήμο αυτό και να ανακηρύξει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς,
τον δήμαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους των δημοτικών κοινοτήτων και τους
προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων κάθε συνδυασμού με τους αναπληρωματικούς τους, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.

Σύμφωνα με τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010) και την τελευταία απογραφή του πληθυσμού του κράτους της 22ας Οκτωβρίου 2021 (ΦΕΚ 6951/Β/30.12.2022) ο Δήμος Άνδρου αποτελείται από τις παρακάτω Εκλογικές Περιφέρειες:

Δήμος Άνδρου με πληθυσμό 8.826 και 19 έδρες,
Δημοτική Ενότητα Άνδρου με πληθυσμό 3.918 και 8 έδρες,
Δημοτική Κοινότητα Άνδρου με πληθυσμό 1.774 και 3 έδρες,
Δημοτική Κοινότητα Αποικίων με πληθυσμό 224 και 3 έδρες,
Δημοτική Κοινότητα Βουρκωτής με πληθυσμό 53 και 1 έδρα,
Δημοτική Κοινότητα Λαμύρων με πληθυσμό 329 και 3 έδρες,
Δημοτική Κοινότητα Μεσαριάς Άνδρου με πληθυσμό 972 και 3 έδρες,
Δημοτική Κοινότητα Πιτροφού με πληθυσμό 311 και 3 έδρες,

Δημοτική Κοινότητα Στενιών με πληθυσμό 255 και 3 έδρες,
Δημοτική Ενότητα Κορθίου με πληθυσμό 1.706 και 4 έδρες,
Δημοτική Κοινότητα Κορθίου με πληθυσμό 615 και 3 έδρες,
Δημοτική Κοινότητα Κοχύλου με πληθυσμό 107 και 1 έδρα,
Δημοτική Κοινότητα Όρμου Κορθίου με πληθυσμό 626 και 3 έδρες,
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκάστρου με πληθυσμό 148 και 1 έδρα,
Δημοτική Κοινότητα Συνετίου με πληθυσμό 107 και 1 έδρα,
Δημοτική Κοινότητα Καππαριάς με πληθυσμό 103 και 1 έδρα,
Δημοτική Ενότητα Υδρούσας με πληθυσμό 3.202 και 7 έδρες,
Δημοτική Κοινότητα Γαυρίου με πληθυσμό 1.031 και 3 έδρες,
Δημοτική Κοινότητα Αμμολόχου με πληθυσμό 22 και 1 έδρα,
Δημοτική Κοινότητα Άνω Γαυρίου με πληθυσμό 165 και 1 έδρα,
Δημοτική Κοινότητα Απροβάτου με πληθυσμό 249 και 3 έδρες,
Δημοτική Κοινότητα Αρνά με πληθυσμό 127 και 1 έδρα,
Δημοτική Κοινότητα Βιταλίου με πληθυσμό 34 και 1 έδρα,
Δημοτική Κοινότητα Κατακοίλου με πληθυσμό 139 και 1 έδρα,
Δημοτική Κοινότητα Μακροταντάλου με πληθυσμό 144 και 1 έδρα,
Δημοτική Κοινότητα Μπατσίου με πληθυσμό 1.051 και 3 έδρες,
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοπόλεως με πληθυσμό 148 και 1 έδρα,
Δημοτική Κοινότητα Φελλού με πληθυσμό 92 και 1 έδρα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ εκλογής της 8ης Οκτωβρίου 2023
Γραμμένοι: 12.229, Ψηφίσαντες: 6.344, Άκυρα: 146, Λευκά: 43, Σύνολο Λευκών και Ακύρων:
189, Έγκυρα : 6.155

Έλαβαν:
Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» : 3.064
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» : 3.091
Ο Συνδυασμός Α' έλαβε ποσοστό 49,78% από τα 6.155 έγκυρα ψηφοδέλτια
Ο Συνδυασμός Β' έλαβε ποσοστό 50,22% από τα 6.155 έγκυρα ψηφοδέλτια
Κατά τα ανωτέρω και ειδικότερα οριζόμενα με δεδομένο ότι το δημοτικό συμβούλιο του ως
άνω Δήμου αποτελείται από 19 μέλη, οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας ανέρχονται σε έντεκα (11) και της μειοψηφίας σε οκτώ (8), (άρθρο 26 παρ. 2, 3 Ν 4804/2021).
Σημειώνεται ότι στους συνδυασμούς, όπου υπάρχουν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι που ισοψήφησαν, η παρατιθέμενη κατωτέρω σειρά αυτών ελήφθη μετά από κλήρωση που έγινε επ'
ακροατηρίου στην αρχή της παρούσας συνεδριάσεως (άρθρο 31 παρ. 4 του Ν. 4804/2021).
Ο Συνδυασμός «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» πλειοψήφησε με ποσοστό άνω του 43% (συν 1 ψήφο) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων. Η ψηφοφορία δεν επαναλαμβάνεται
την επόμενη Κυριακή.
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» ως επιτυχών συνδυασμός με 3.091 ψήφους, έλαβε τα 3/5 των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου δηλαδή 11 έδρες.
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών των επιλαχόντων συνδυασμών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων των επιλαχόντων συνδυασμών (3.064) δια του αριθμού των
εδρών που δικαιούνται (8) συν ένα (1). Θα γίνει κατανομή των 8 εδρών των επιλαχόντων συνδυασμών με εκλογικό μέτρο το 340.
Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 3.064 : 340 = 9 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 4 ψήφων. 
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 9 έδρες.
Επειδή με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκε μία παραπάνω έδρα, αυτή αφαιρείται από τον
συνδυασμό που έχει το μικρότερο υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων.
Οπότε ο Α' Συνδυασμός «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» έλαβε
τελικά, βάσει του εκλογικού μέτρου, 8 έδρες (8 + 0 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ακολουθεί η κατανομή των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου ανά Εκλογική Περιφέρεια:
Ο Συνδυασμός Β' έλαβε:
684 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κορθίου
906 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Υδρούσας
1501 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Άνδρου
Ο Συνδυασμός Α' έλαβε:
716 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κορθίου
1421 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Υδρούσας
927 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Άνδρου
Ο Συνδυασμός Β' ως επιτυχών έλαβε αρχικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Κορθίου
Ο Συνδυασμός Β' ως επιτυχών έλαβε αρχικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Υδρούσας

 

Ο Συνδυασμός Β' ως επιτυχών έλαβε αρχικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Άνδρου

Ο Συνδυασμός Α' με 716 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Κορθίου με
εκλογικό μέτρο 384 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 332
Ο Συνδυασμός Α' με 1421 ψήφους έλαβε 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Υδρούσας με
εκλογικό μέτρο 384 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 269
Ο Συνδυασμός Α' με 927 ψήφους έλαβε 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Άνδρου με
εκλογικό μέτρο 384 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 159
Ο Συνδυασμός Α' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 332 ψήφων στην
εκλογική περιφέρεια Κορθίου
Ο Συνδυασμός Α' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 269 ψήφων στην
εκλογική περιφέρεια Υδρούσας
Ο Συνδυασμός Β' ως επιτυχών έλαβε τις υπόλοιπες 1 έδρες στην εκλογική περιφέρεια
Κορθίου.
Ο Συνδυασμός Β' ως επιτυχών έλαβε τις υπόλοιπες 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια
Υδρούσας.
Ο Συνδυασμός Β' ως επιτυχών έλαβε τις υπόλοιπες 5 έδρες στην εκλογική περιφέρεια
Άνδρου.
Τελικά, για τον Συνδυασμό Α' «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» η
κατανομή των 8 εδρών έγινε ως εξής:
Α': έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κορθίου
Α': έλαβε συνολικά 4 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Υδρούσας
Α': έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Άνδρου
Τελικά για τον Συνδυασμό Β' «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» η κατανομή των 11
εδρών έγινε ως εξής:
Β': έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κορθίου
Β': έλαβε συνολικά 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Υδρούσας
Β': έλαβε συνολικά 6 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Άνδρου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β' «ΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»:

Ο ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ως επικεφαλής του συνδυασμού Β' έλαβε
όλες τις ψήφους του συνδυασμού.

Εκλογική Περιφέρεια Κορθίου

1. ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα εννέα (459)
σταυρούς προτίμησης
2. ΤΡΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα ένα (361)
σταυρούς προτίμησης
3. ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα τρεις (353)
σταυρούς προτίμησης
4. ΤΣΙΡΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς
προτίμησης
5. ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς
προτίμησης
6. ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς
προτίμησης
7. ΛΟΥΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε ογδόντα τρεις (83) σταυρούς
προτίμησης
8. ΡΟΜΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς
προτίμησης
9. ΚΑΤΣΑΡΟΥ - ΓΡΙΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54)
σταυρούς προτίμησης
10. ΤΕΝΤΟΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς
προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Υδρούσας

1. ΒΟΣΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα οκτώ (348)
σταυρούς προτίμησης
2. ΒΟΛΙΚΑ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα ένα (291) σταυρούς προτίμησης

3. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΦΡΟΥΣΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους ογδόντα ένα
(281) σταυρούς προτίμησης
4. ΧΕΛΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα τρεις (253)
σταυρούς προτίμησης
5. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα επτά (217)
σταυρούς προτίμησης
6. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα τέσσερις (214)
σταυρούς προτίμησης
7. ΜΑΜΑΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΔΗΜΑ έλαβε διακόσιους δέκα τρεις (213) σταυρούς
προτίμησης
8. ΒΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα επτά (147) σταυρούς
προτίμησης
9. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα (140) σταυρούς
προτίμησης
10. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν δέκα εννέα (119)
σταυρούς προτίμησης
11. ΠΟΛΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τρεις (113) σταυρούς
προτίμησης
12. ΑΝΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς
προτίμησης
13. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΑΡΙΝΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης
14. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς
προτίμησης
15. ΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς
προτίμησης
16. ΒΕΛΟΥΔΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
17. ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς
προτίμησης
18. ΠΕΤΡΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΟΥΛΑΚΗΣ) του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24)
σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Άνδρου

1. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα οκτώ (358)
σταυρούς προτίμησης
2. ΒΙΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα πέντε (355) σταυρούς
προτίμησης
3. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους (300) σταυρούς
προτίμησης
4. ΠΟΛΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΟΣ) του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ έλαβε διακόσιους
εβδομήντα επτά (277) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΛΑΣΚΑΡΩ του ΛΑΜΠΡΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα πέντε (265)
σταυρούς προτίμησης
6. ΤΣΑΤΣΟΜΟΙΡΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους (200) σταυρούς προτίμησης
7. ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα πέντε (195) σταυρούς
προτίμησης
8. ΓΑΛΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ενενήντα δύο (192) σταυρούς
προτίμησης
9. ΛΟΥΚΡΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα τρεις
(173) σταυρούς προτίμησης
10. ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα επτά (157) σταυρούς
προτίμησης
11. ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα τέσσερις (154)
σταυρούς προτίμησης
12. ΠΕΡΤΕΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα τέσσερις (134)
σταυρούς προτίμησης
13. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι επτά (127)
σταυρούς προτίμησης
14. ΚΙΣΙΡΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν
δώδεκα (112) σταυρούς προτίμησης
15. ΠΙΑΓΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε εκατόν πέντε (105) σταυρούς προτίμησης

16. ΞΕΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) σταυρούς
προτίμησης
17. ΚΙΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης
18. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης
19. ΒΡΑΙΛΑ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς
προτίμησης
20. ΤΣΙΑΜΑΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς
προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α' «ΜΑΖΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ»

Εκλογική Περιφέρεια Κορθίου

1. ΣΑΡΑΒΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριακόσιους έντεκα (311) σταυρούς
προτίμησης
2. ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους ενενήντα έξι (296) σταυρούς
προτίμησης
3. ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους δέκα τέσσερις (214) σταυρούς
προτίμησης
4. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε διακόσιους τέσσερις (204) σταυρούς
προτίμησης
5. ΚΑΡΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ έλαβε εκατόν
ενενήντα (190) σταυρούς προτίμησης
6. ΡΟΜΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) σταυρούς
προτίμησης
7. ΓΡΙΜΠΙΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα πέντε (145) σταυρούς
προτίμησης
8. ΚΟΡΚΟΔΕΙΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς
προτίμησης

9. ΡΑΛΛΗ ΠΑΝΤΕΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς
προτίμησης
10. ΚΟΛΑΤΣΑ ΒΟΥΡΑΖΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29)
σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Υδρούσας

1. ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ως επικεφαλής του συνδυασμού Α' έλαβε όλες
τις ψήφους του συνδυασμού
2. ΘΩΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα τρεις (463)
σταυρούς προτίμησης
3. ΜΑΚΡΗ ΚΟΖΑΝΙΤΗ ΑΘΗΝΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους δύο (402)
σταυρούς προτίμησης
4. ΜΠΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι τρεις (323)
σταυρούς προτίμησης
5. ΠΕΡΤΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα πέντε (275)
σταυρούς προτίμησης
6. ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα τρεις
(273) σταυρούς προτίμησης
7. ΡΕΡΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους έξι (206) σταυρούς προτίμησης
8. ΔΑΦΝΙΩΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους έξι (206) σταυρούς
προτίμησης
9. ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους τέσσερις (204)
σταυρούς προτίμησης
10. ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους τέσσερις (204)
σταυρούς προτίμησης
11. ΜΑΡΟΥΣΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα δύο (162) σταυρούς
προτίμησης
12. ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα έξι (156) σταυρούς
προτίμησης
13. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ έλαβε εκατόν δέκα εννέα (119) σταυρούς
προτίμησης

 

14. ΧΑΛΑ ΛΑΣΚΑΡΩ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε εκατόν δέκα εννέα (119) σταυρούς
προτίμησης
15. ΚΟΛΙΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν δέκα έξι (116) σταυρούς
προτίμησης
16. ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς
προτίμησης
17. ΧΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς
προτίμησης
18. ΒΟΛΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς
προτίμησης
19. ΖΕΡΒΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς
προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Άνδρου

1. ΚΑΣΙΔΩΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους είκοσι ένα (321) σταυρούς
προτίμησης
2. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε διακόσιους πενήντα τέσσερις (254)
σταυρούς προτίμησης
3. ΜΠΑΛΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα οκτώ (248)
σταυρούς προτίμησης
4. ΒΕΝΕΤΙΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους τριάντα οκτώ (238) σταυρούς
προτίμησης
5. ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα επτά (237)
σταυρούς προτίμησης
6. ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα δύο (162) σταυρούς
προτίμησης
7. ΚΑΠΕΤΑΝ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (ΕΦΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα
ένα (161) σταυρούς προτίμησης
8. ΞΑΝΘΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν πενήντα τρεις (153) σταυρούς
προτίμησης
9. ΓΡΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα (130) σταυρούς προτίμησης
10. ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΑΚΩΒΟΥ έλαβε εκατόν ένα (101) σταυρούς
προτίμησης
11. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ένα
(101) σταυρούς προτίμησης
12. ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίμησης
13. ΜΑΛΤΑΜΠΕΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς
προτίμησης
14. ΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης
15. ΜΑΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς
προτίμησης
16. ΑΜΜΟΛΟΧΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ έλαβε εξήντα τέσσερις (64)
σταυρούς προτίμησης
17. ΛΕΒΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης
18. ΚΩΤΣΑΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης
19. ΠΕΡΤΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς
προτίμησης
20. ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΝΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Άνδρου

Γραμμένοι: 2.231, Ψηφίσαντες: 1.023, Άκυρα: 35, Λευκά: 8, Σύνολο Λευκών και Ακύρων:
43, Έγκυρα : 980
Έλαβαν:

Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» : 363
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» : 617
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Άνδρου είναι μέχρι 2000
κατοίκους, γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν
υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις
αλλαγές του Ν 5043/2023). Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως:
Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (980) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)

Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό
μέτρο το 245 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 617 : 245 = 2
έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 127 ψήφων
Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού
μέτρου 363 : 245 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 118 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες
Β' Συνδυασμός «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0)
του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α' Συνδυασμός «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» έλαβε συνολικά 1
έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Άνδρου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΚΑΤΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα ένα (241)
σταυρούς προτίμησης
2. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα έξι (196) σταυρούς
προτίμησης
3. ΨΩΡΡΑ ΨΑΡΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν εννέα (109) σταυρούς
προτίμησης
4. ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) σταυρούς
προτίμησης
5. ΠΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ έλαβε ενενήντα οκτώ (98)
σταυρούς προτίμησης
6. ΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς
προτίμησης
7. ΚΟΝΤΟΜΑΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
8. ΖΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΜΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς
προτίμησης
2. ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς
προτίμησης
3. ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74)
σταυρούς προτίμησης
4. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς
προτίμησης
5. ΤΖΙΩΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΕΥΗ) του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς
προτίμησης
6. ΦΡΑΔΕΛΟΥ ΚΟΖΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41)
σταυρούς προτίμησης
7. ΛΟΥΚΑΣ ΧΕΛΜΗ ΓΚΑΛΙΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς
προτίμησης
8. ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΑΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς
προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Αποικίων

Γραμμένοι: 369, Ψηφίσαντες: 167, Άκυρα: 4, Λευκά: 3, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 7,
Έγκυρα : 160
Έλαβαν:
Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» : 70
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» : 90
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Αποικίων είναι μέχρι 2000
κατοίκους,γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023).Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: 

Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (160) δια του
αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό
μέτρο το 40 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 90 : 40 = 2
έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 10 ψήφων
Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού
μέτρου 70 : 40 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 30 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες
Β' Συνδυασμός «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0)
του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α' Συνδυασμός «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» έλαβε συνολικά 1
έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Αποικίων

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΣΠΕΡΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης
2. ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΟΡΣΑΚΗ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς
προτίμησης
3. ΡΑΪΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΑΝΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΥΜΠΟΥΡΑ- ΧΑΝΔΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε μηδέν (0)
σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'
1. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς
προτίμησης

2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΑΝΕΛΛΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44)
σταυρούς προτίμησης
3. ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΙΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΑΡΓΕΤΗ ΘΕΑΝΩ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Απροβάτου

Γραμμένοι: 358, Ψηφίσαντες: 223, Άκυρα: 0, Λευκά: 1, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 1,
Έγκυρα : 222
Έλαβαν:
Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» : 149
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» : 73
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Απροβάτου είναι μέχρι 2000
κατοίκους, γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν
υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις
αλλαγές του Ν 5043/2023).Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως:
Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (222) δια του
αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1).
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό
μέτρο το 55 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας
Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού
μέτρου 149 : 55 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 39 ψήφων
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 73 : 55 = 1
έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 18 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες
Α' Συνδυασμός «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» έλαβε συνολικά 2
έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β' Συνδυασμός «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0)
του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Απροβάτου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΛΑΟΥΤΟΣ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι εννέα
(129) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΑΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
3. ΛΗΜΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς
προτίμησης
4. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23)
σταυρούς προτίμησης
5. ΧΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
6. ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
7. ΜΠΑΜΠΟΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
8. ΝΑΝΝΟΥ ΒΑΪΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς
προτίμησης
2. ΧΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης
4. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΟΛΑΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Γαυρίου

Γραμμένοι: 848, Ψηφίσαντες: 556, Άκυρα: 18, Λευκά: 1, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 19,
Έγκυρα : 537
Έλαβαν:

Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» : 306
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» : 231
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Γαυρίου είναι μέχρι 2000
κατοίκους,γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν
υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις
αλλαγές του Ν 5043/2023).Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως:
Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (537) δια του
αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό
μέτρο το 134 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας
Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού
μέτρου 306 : 134 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 38 ψήφων
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 231 : 134 = 1
έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 97 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες
Α' Συνδυασμός «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» έλαβε συνολικά 2
έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β' Συνδυασμός «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0)
του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Γαυρίου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΜΑΡΙΓΓΕΛΑ) του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ έλαβε εκατόν
σαράντα έξι (146) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΑΠΠΟΥΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92)
σταυρούς προτίμησης
3. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΝΕΝΕΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδομήντα πέντε (75)
σταυρούς προτίμησης

 

4. ΣΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΑΜΑΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς
προτίμησης
6. ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
7. ΤΡΙΜΠΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
8. ΔΡΕΤΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς
προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΜΑΜΑΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΟΥΛΑ) του ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ έλαβε εκατόν δέκα επτά (117)
σταυρούς προτίμησης
2. ΝΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΡΙΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΔΑΜ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς
προτίμησης
5. ΣΚΕΝΔΕΡΟΓΛΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς
προτίμησης
6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς
προτίμησης
7. ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
8. ΜΙΧΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Κορθίου

Γραμμένοι: 1.047, Ψηφίσαντες: 525, Άκυρα: 15, Λευκά: 4, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 19,
Έγκυρα : 506
Έλαβαν:
Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» : 269
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» : 237
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Κορθίου είναι μέχρι 2000 κατοίκους,γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν
υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις
αλλαγές του Ν 5043/2023). Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως:
Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (506) δια του
αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό
μέτρο το 126 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας
Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού
μέτρου 269 : 126 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 17 ψήφων
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 237 : 126 = 1
έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 111 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες
Α' Συνδυασμός «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» έλαβε συνολικά 2
έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β' Συνδυασμός «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0)
του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Κορθίου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΡΟΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα έξι (136) σταυρούς
προτίμησης
2. ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν δέκα πέντε (115) σταυρούς
προτίμησης
3. ΣΚΟΡΔΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς
προτίμησης
4. ΜΑΡΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
5. ΡΟΜΠΟΥ ΓΡΥΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32)
σταυρούς προτίμησης

6. ΓΡΙΜΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ του ΠΕΡΙΚΛΗ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς
προτίμησης
7. ΜΠΟΥΡΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς
προτίμησης
8. ΓΡΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΓΡΙΜΑΝΗ ΝΙΤΣΟΛΑ ΦΛΩΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν είκοσι τρεις (123) σταυρούς
προτίμησης
2. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούς
προτίμησης
3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
5. ΝΙΤΣΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς
προτίμησης
6. ΠΑΡΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς
προτίμησης
7. ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς
προτίμησης
8. ΑΞΙΩΤΟΥ ΚΟΝΤΗ ΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Λαμύρων

Γραμμένοι: 600, Ψηφίσαντες: 245, Άκυρα: 5, Λευκά: 2, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 7,
Έγκυρα : 238
Έλαβαν:
Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» : 98
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» : 140
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Λαμύρων είναι μέχρι 2000
κατοίκους,γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις
αλλαγές του Ν 5043/2023). Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως:
Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (238) δια του
αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό
μέτρο το 59 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 140 : 59 = 2
έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 22 ψήφων
Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού
μέτρου 98 : 59 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 39 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες
Β' Συνδυασμός «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0)
του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α' Συνδυασμός «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» έλαβε συνολικά 1
έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Λαμύρων

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούς
προτίμησης
2. ΜΠΑΣΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς
προτίμησης
3. ΚΟΡΑΧΑΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς
προτίμησης
4. ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς
προτίμησης
5. ΠΕΛΕΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΑΛΤΑΜΠΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΠΕΡΤΕΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ (ΑΝΤΩΝΙΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38)
σταυρούς προτίμησης
2. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς
προτίμησης
3. ΚΟΝΤΟΥ ΜΠΑΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς
προτίμησης
4. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
5. ΒΑΛΜΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΠΛΗΖΙΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Μεσαριάς Άνδρου

Γραμμένοι: 1.087, Ψηφίσαντες: 484, Άκυρα: 9, Λευκά: 4, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 13,
Έγκυρα : 471
Έλαβαν:
Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» : 185
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» : 286
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαριάς Άνδρου είναι μέχρι
2000 κατοίκους, γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν
υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις
αλλαγές του Ν 5043/2023).Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως:
Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (471) δια του
αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό
μέτρο το 117 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 286 : 117 = 2
έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 52 ψήφων

Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού
μέτρου 185 : 117 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 68 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες
Β' Συνδυασμός «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0)
του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α' Συνδυασμός «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» έλαβε συνολικά 1
έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Μεσαριάς Άνδρου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΤΣΙΩΠΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα επτά (137) σταυρούς
προτίμησης
2. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης
3. ΝΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΣΑΡΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς
προτίμησης
5. ΑΣΤΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς
προτίμησης
6. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης
7. ΜΠΛΗΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης
8. ΓΡΗΓΟΡΑ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε επτά (7) σταυρούς
προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΜΑΜΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς
προτίμησης
2. ΜΩΡΑΚΗ ΦΕΡΕΝΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΕΡΤΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΔΑΝΙΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς
προτίμησης
5. ΚΑΛΑΔΑΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ (ΕΙΡΗΝΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις
(14) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Μπατσίου

Γραμμένοι: 973, Ψηφίσαντες: 653, Άκυρα: 13, Λευκά: 8, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 21,
Έγκυρα : 632
Έλαβαν:
Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» : 346
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» : 286
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Μπατσίου είναι μέχρι 2000
κατοίκους,γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν
υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις
αλλαγές του Ν 5043/2023).Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως:
Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (632) δια του
αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό
μέτρο το 158 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας
Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού
μέτρου 346 : 158 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 30 ψήφων
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 286 : 158 = 1
έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 128 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες
Α' Συνδυασμός «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» έλαβε συνολικά 2
έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β' Συνδυασμός «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0)
του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Μπατσίου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΤΟΥΝΤΑΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ έλαβε διακόσιους τέσσερις (204) σταυρούς
προτίμησης
2. ΠΕΤΡΙΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς
προτίμησης
3. ΡΩΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΟΛΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΖΙΜΑΚΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς
προτίμησης
6. ΤΟΥΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς
προτίμησης
7. ΚΥΡΤΑΤΑ ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ ΣΟΦΙΑ του ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς
προτίμησης
8. ΦΩΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΤΟΥΡΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς
προτίμησης
2. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ογδόντα έξι (86) σταυρούς
προτίμησης
3. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56)
σταυρούς προτίμησης
4. ΒΕΝΙΑΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς
προτίμησης
5. ΠΑΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΑΤΣΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης
7. ΨΩΜΑ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης

 

8. ΣΠΕΡΔΟΥΛΗ-ΧΑΛΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΛΕΞΙΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς
προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Όρμου Κορθίου

Γραμμένοι: 786, Ψηφίσαντες: 432, Άκυρα: 9, Λευκά: 3, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 12,
Έγκυρα : 420
Έλαβαν:
Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» : 206
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» : 214
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Όρμου Κορθίου είναι μέχρι 2000
κατοίκους, γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν
υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις
αλλαγές του Ν 5043/2023). Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως:
Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (420) δια του
αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1).
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό
μέτρο το 105 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 214 : 105 = 2
έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 4 ψήφων
Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού
μέτρου 206 : 105 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 101 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες
Β' Συνδυασμός «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0)
του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α' Συνδυασμός «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» έλαβε συνολικά 1
έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Όρμου Κορθίου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΣΚΑΡΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης
2. ΤΕΝΤΕ ΜΑΡΙΑ της ΑΣΗΜΙΝΑΣ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης
3. ΓΛΥΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς
προτίμησης
6. ΣΑΡΑΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
7. ΣΚΟΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
8. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς
προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΖΑΝΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΟΥΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίμησης
3. ΡΑΔΙΤΣΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς
προτίμησης
5. ΖΑΓΟΡΑΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
6. ΓΡΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
7. ΒΟΥΡΑΖΕΡΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
8. ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς
προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Πιτροφού

Γραμμένοι: 342, Ψηφίσαντες: 181, Άκυρα: 5, Λευκά: 2, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 7,
Έγκυρα : 174
Έλαβαν:

Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» : 76
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» : 98
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Πιτροφού είναι μέχρι 2000
κατοίκους, γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν
υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις
αλλαγές του Ν 5043/2023). Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως:
Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (174) δια του
αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1).
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό
μέτρο το 43 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 98 : 43 = 2
έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 12 ψήφων
Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού
μέτρου 76 : 43 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 33 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες
Β' Συνδυασμός «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0)
του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α' Συνδυασμός «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» έλαβε συνολικά 1
έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Πιτροφού

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς
προτίμησης
2. ΛΑΒΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΑΚΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς
προτίμησης

5. ΨΑΡΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
6. ΨΑΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΛΑΒΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης
2. ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς
προτίμησης
3. ΝΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Στενιών

Γραμμένοι: 640, Ψηφίσαντες: 312, Άκυρα: 6, Λευκά: 1, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 7,
Έγκυρα : 305
Έλαβαν:
Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» : 66
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» : 239

Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Στενιών είναι μέχρι 2000
κατοίκους,γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν
υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις
αλλαγές του Ν 5043/2023).Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως:
Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (305) δια του
αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1).
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό
μέτρο το 76 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 239 : 76 = 3
έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 11 ψήφων
Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού

16ο
φύλλο της υπ’ αριθμ.34/2023 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου (Διαδικασία
Εκούσιας Δικαιοδοσίας) μέτρου 66 : 76 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 66 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες
Β' Συνδυασμός «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» έλαβε συνολικά 3 έδρες (3 + 0 + 0)
του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α' Συνδυασμός «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» έλαβε συνολικά 0
έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Στενιών

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΠΕΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε εκατόν ένα (101) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδομήντα δύο (72) σταυρούς προτίμησης
3. ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΟΣΧΟΒΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΕΒΙΤΑ) του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς
προτίμησης
5. ΦΑΛΑΓΓΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΑΡΓΕΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης
7. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς
προτίμησης
8. ΜΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς
προτίμησης
3. ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς
προτίμησης
4. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Αμμολόχου

Γραμμένοι: 91, Ψηφίσαντες: 53, Άκυρα: 0, Λευκά: 0, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 0,
Έγκυρα : 53
Έλαβαν:
Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» : 32
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» : 21
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α' «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ
ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ»
1. ΜΑΝΔΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΟΥΤΡΑ ΑΓΟΡΗ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β' «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς
προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Άνω Γαυρίου

Γραμμένοι: 212, Ψηφίσαντες: 148, Άκυρα: 4, Λευκά: 0, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 4,
Έγκυρα : 144
Έλαβαν:
Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» : 96
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» : 48
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α' «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ
ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ»
1. ΜΑΜΑΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης
2. ΖΟΥΓΡΗ ΜΑΡΘΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β' «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
1. ΜΠΟΘΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς
προτίμησης
2. ΜΠΟΘΟΥ ΠΙΤΣΙΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΖΑΝΕΤ) του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15)
σταυρούς προτίμησης
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Αρνά

Γραμμένοι: 249, Ψηφίσαντες: 115, Άκυρα: 0, Λευκά: 1, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 1,
Έγκυρα : 114
Έλαβαν:
Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» : 68
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» : 46
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α' «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ
ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ»
1. ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΠΑΡΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β' «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
0. ΜΑΝΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
0. ΜΠΑΛΛΑ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
0. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του ΖΑΝΝΕ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Βιταλίου

Γραμμένοι: 99, Ψηφίσαντες: 59, Άκυρα: 0, Λευκά: 0, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 0,
Έγκυρα : 59
Έλαβαν:
Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» : 40
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» : 19
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α' «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ
ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ»
1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΟΣ) του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς
προτίμησης
3. ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β' «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Βουρκωτής

Γραμμένοι: 199, Ψηφίσαντες: 101, Άκυρα: 1, Λευκά: 0, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 1,
Έγκυρα : 100
Έλαβαν:
Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» : 69
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» : 31
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α' «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ
ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ»
1. ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς
προτίμησης
2. ΜΑΝΔΑΡΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς
προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β' «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

1. ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Καππαριάς

Γραμμένοι: 241, Ψηφίσαντες: 114, Άκυρα: 3, Λευκά: 2, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 5,
Έγκυρα : 109
Έλαβαν:
Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» : 65
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» : 44
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α' «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ
ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ»
1. ΜΑΝΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς
προτίμησης
2. ΓΙΑΜΠΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β' «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
1. ΜΑΝΔΑΡΑΚΑ-ΔΡΟΣΟΥ ΟΡΣΑΛΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς
προτίμησης
2. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς
προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Κατακοίλου

Γραμμένοι: 227, Ψηφίσαντες: 153, Άκυρα: 0, Λευκά: 0, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 0,
Έγκυρα : 153
Έλαβαν:
Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» : 101
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» : 52
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α' «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ»
1. ΜΕΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ογδόντα τρεις (83) σταυρούς προτίμησης
2. ΨΩΜΑ ΟΛΓΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β' «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
1. ΠΕΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΕΠΠΑΣ ΖΑΝΝΕΣ του ΘΩΜΑ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Κοχύλου

Γραμμένοι: 199, Ψηφίσαντες: 91, Άκυρα: 2, Λευκά: 0, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 2,
Έγκυρα : 89
Έλαβαν:
Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» : 38
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» : 51
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β' «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
1. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς
προτίμησης
2. ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α' «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ
ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ»
1. ΒΟΛΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΤΡΑΤΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Μακροταντάλου

Γραμμένοι: 399, Ψηφίσαντες: 206, Άκυρα: 6, Λευκά: 0, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 6,

Έγκυρα : 200
Έλαβαν:
Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» : 122
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» : 78
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α' «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ
ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ»
1. ΤΡΙΔΗΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς
προτίμησης
2. ΖΥΓΑΚΗ ΚΑΡΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς
προτίμησης
3. ΔΕΛΛΑΡΤΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς
προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β' «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
1. ΜΑΚΡΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΤΑΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς
προτίμησης
3. ΜΠΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκάστρου

Γραμμένοι: 353, Ψηφίσαντες: 151, Άκυρα: 4, Λευκά: 0, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 4,
Έγκυρα : 147
Έλαβαν:
Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» : 99
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» : 48
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α' «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ
ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ»
1. ΛΟΥΣΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς
προτίμησης

2. ΧΑΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΟΝΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β' «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
1. ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
2. ΓΙΑΜΠΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης
3. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ συζ. ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Παλαιοπόλεως

Γραμμένοι: 210, Ψηφίσαντες: 120, Άκυρα: 6, Λευκά: 0, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 6,
Έγκυρα : 114
Έλαβαν:
Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» : 75
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» : 39
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α' «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ
ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ»
1. ΣΙΓΑΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης
2. ΖΕΡΒΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β' «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
1. ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς
προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Συνετίου

Γραμμένοι: 326, Ψηφίσαντες: 133, Άκυρα: 1, Λευκά: 3, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 4,
Έγκυρα : 129
Έλαβαν:

 

Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» : 39
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» : 90
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β' «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
1. ΑΣΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης
2. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α' «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ
ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ»
1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς
προτίμησης
2. ΤΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
3. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Φελλού

Γραμμένοι: 143, Ψηφίσαντες: 99, Άκυρα: 0, Λευκά: 0, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 0,
Έγκυρα : 99
Έλαβαν:
Α') «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» : 86
Β') «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» : 13
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α' «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ
ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ»
1. ΔΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης
2. ΡΟΥΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β' «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
1. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

40

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών στις 8 Οκτωβρίου 2023 και

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β' «ΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
Ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού Β' ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
εκλέγεται Δήμαρχος

Εκλογική Περιφέρεια Κορθίου

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα εννέα (459)
σταυρούς προτίμησης
2. ΤΡΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα ένα (361)
σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα τρεις (353)
σταυρούς προτίμησης
4. ΤΣΙΡΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς
προτίμησης
5. ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς
προτίμησης

 

6. ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς
προτίμησης
7. ΛΟΥΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε ογδόντα τρεις (83) σταυρούς προτίμησης
8. ΡΟΜΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης
9. ΚΑΤΣΑΡΟΥ - ΓΡΙΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54)
σταυρούς προτίμησης
10. ΤΕΝΤΟΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Υδρούσας

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΒΟΣΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα οκτώ (348)
σταυρούς προτίμησης
2. ΒΟΛΙΚΑ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα ένα (291) σταυρούς
προτίμησης
3. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΦΡΟΥΣΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους ογδόντα ένα
(281) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

4. ΧΕΛΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα τρεις (253)
σταυρούς προτίμησης
5. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα επτά (217)
σταυρούς προτίμησης
6. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα τέσσερις (214)
σταυρούς προτίμησης
7. ΜΑΜΑΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΔΗΜΑ έλαβε διακόσιους δέκα τρεις (213) σταυρούς
προτίμησης
8. ΒΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα επτά (147) σταυρούς
προτίμησης
9. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα (140) σταυρούς προτίμησης
10. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν δέκα εννέα (119)
σταυρούς προτίμησης
11. ΠΟΛΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τρεις (113) σταυρούς
προτίμησης
12. ΑΝΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς
προτίμησης
13. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΑΡΙΝΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης
14. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς
προτίμησης
15. ΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς
προτίμησης
16. ΒΕΛΟΥΔΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
17. ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς
προτίμησης
18. ΠΕΤΡΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΟΥΛΑΚΗΣ) του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24)
σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Άνδρου

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα οκτώ (358)
σταυρούς προτίμησης
2. ΒΙΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα πέντε (355) σταυρούς
προτίμησης
3. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους (300) σταυρούς
προτίμησης
4. ΠΟΛΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΟΣ) του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ έλαβε διακόσιους
εβδομήντα επτά (277) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΛΑΣΚΑΡΩ του ΛΑΜΠΡΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα πέντε (265) σταυρούς προτίμησης

6. ΤΣΑΤΣΟΜΟΙΡΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους (200) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

7. ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα πέντε (195) σταυρούς
προτίμησης
8. ΓΑΛΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ενενήντα δύο (192) σταυρούς
προτίμησης
9. ΛΟΥΚΡΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα τρεις
(173) σταυρούς προτίμησης
10. ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα επτά (157) σταυρούς
προτίμησης
11. ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα τέσσερις (154)
σταυρούς προτίμησης
12. ΠΕΡΤΕΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα τέσσερις (134)
σταυρούς προτίμησης
13. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι επτά (127)
σταυρούς προτίμησης
14. ΚΙΣΙΡΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν
δώδεκα (112) σταυρούς προτίμησης
15. ΠΙΑΓΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε εκατόν πέντε (105) σταυρούς
προτίμησης
16. ΞΕΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) σταυρούς
προτίμησης
17. ΚΙΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης
18. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης
19. ΒΡΑΙΛΑ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς
προτίμησης
20. ΤΣΙΑΜΑΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς
προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α' «ΜΑΖΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ»

Εκλογική Περιφέρεια Κορθίου

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΣΑΡΑΒΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριακόσιους έντεκα (311) σταυρούς
προτίμησης
2. ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους ενενήντα έξι (296) σταυρούς
προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους δέκα τέσσερις (214) σταυρούς
προτίμησης
4. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε διακόσιους τέσσερις (204) σταυρούς
προτίμησης
5. ΚΑΡΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ έλαβε εκατόν
ενενήντα (190) σταυρούς προτίμησης
6. ΡΟΜΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) σταυρούς
προτίμησης
7. ΓΡΙΜΠΙΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα πέντε (145) σταυρούς
προτίμησης
8. ΚΟΡΚΟΔΕΙΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς
προτίμησης
9. ΡΑΛΛΗ ΠΑΝΤΕΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς
προτίμησης
10. ΚΟΛΑΤΣΑ ΒΟΥΡΑΖΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29)
σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Υδρούσας

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ως επικεφαλής του συνδυασμού Α' έλαβε όλες
τις ψήφους του συνδυασμού
2. ΘΩΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα τρεις (463)
σταυρούς προτίμησης
3. ΜΑΚΡΗ ΚΟΖΑΝΙΤΗ ΑΘΗΝΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους δύο (402)
σταυρούς προτίμησης
4. ΜΠΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι τρεις (323)
σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

5. ΠΕΡΤΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα πέντε (275)
σταυρούς προτίμησης
6. ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα τρεις
(273) σταυρούς προτίμησης
7. ΡΕΡΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους έξι (206) σταυρούς προτίμησης
8. ΔΑΦΝΙΩΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους έξι (206) σταυρούς
προτίμησης
9. ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους τέσσερις (204)
σταυρούς προτίμησης
10. ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους τέσσερις (204)
σταυρούς προτίμησης
11. ΜΑΡΟΥΣΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα δύο (162) σταυρούς
προτίμησης
12. ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα έξι (156) σταυρούς
προτίμησης
13. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ έλαβε εκατόν δέκα εννέα (119) σταυρούς
προτίμησης
14. ΧΑΛΑ ΛΑΣΚΑΡΩ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε εκατόν δέκα εννέα (119) σταυρούς προτίμησης
15. ΚΟΛΙΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν δέκα έξι (116) σταυρούς
προτίμησης
16. ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς
προτίμησης
17. ΧΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς
προτίμησης
18. ΒΟΛΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς
προτίμησης
19. ΖΕΡΒΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς
προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Άνδρου

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΚΑΣΙΔΩΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους είκοσι ένα (321) σταυρούς
προτίμησης
2. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε διακόσιους πενήντα τέσσερις (254)
σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΜΠΑΛΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα οκτώ (248)
σταυρούς προτίμησης
4. ΒΕΝΕΤΙΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους τριάντα οκτώ (238) σταυρούς
προτίμησης
5. ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα επτά (237)
σταυρούς προτίμησης
6. ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα δύο (162) σταυρούς
προτίμησης
7. ΚΑΠΕΤΑΝ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (ΕΦΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα ένα (161) σταυρούς προτίμησης

8. ΞΑΝΘΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν πενήντα τρεις (153) σταυρούς
προτίμησης
9. ΓΡΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα (130) σταυρούς
προτίμησης
10. ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΑΚΩΒΟΥ έλαβε εκατόν ένα (101) σταυρούς
προτίμησης
11. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ένα
(101) σταυρούς προτίμησης
12. ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίμησης
13. ΜΑΛΤΑΜΠΕΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς
προτίμησης
14. ΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης
15. ΜΑΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς
προτίμησης
16. ΑΜΜΟΛΟΧΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ έλαβε εξήντα τέσσερις (64)
σταυρούς προτίμησης
17. ΛΕΒΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης
18. ΚΩΤΣΑΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης
19. ΠΕΡΤΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς
προτίμησης
20. ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΝΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Άνδρου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΚΑΤΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα ένα (241) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα έξι (196) σταυρούς
προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΨΩΡΡΑ ΨΑΡΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν εννέα (109) σταυρούς
προτίμησης
4. ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) σταυρούς
προτίμησης
5. ΠΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ έλαβε ενενήντα οκτώ (98)
σταυρούς προτίμησης
6. ΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς
προτίμησης
7. ΚΟΝΤΟΜΑΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς
προτίμησης
8. ΖΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΜΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς
προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς
προτίμησης
3. ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74)
σταυρούς προτίμησης
4. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς

25ο
φύλλο της υπ’ αριθμ.34/2023 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου (Διαδικασία
Εκούσιας Δικαιοδοσίας) προτίμησης
5. ΤΖΙΩΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΕΥΗ) του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς
προτίμησης
6. ΦΡΑΔΕΛΟΥ ΚΟΖΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41)
σταυρούς προτίμησης
7. ΛΟΥΚΑΣ ΧΕΛΜΗ ΓΚΑΛΙΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς
προτίμησης
8. ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΑΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς
προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Αποικίων

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΣΠΕΡΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης και
ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΟΡΣΑΚΗ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς
προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΡΑΪΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΑΝΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΥΜΠΟΥΡΑ- ΧΑΝΔΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε μηδέν (0)
σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΑΝΕΛΛΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44)
σταυρούς προτίμησης
3. ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΙΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΑΡΓΕΤΗ ΘΕΑΝΩ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Απροβάτου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΛΑΟΥΤΟΣ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι εννέα
(129) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΧΑΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΛΗΜΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς
προτίμησης
4. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23)
σταυρούς προτίμησης
5. ΧΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
6. ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
7. ΜΠΑΜΠΟΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης

 

8. ΝΑΝΝΟΥ ΒΑΪΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς
προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΧΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης
4. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΟΛΑΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Γαυρίου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΜΑΡΙΓΓΕΛΑ) του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ έλαβε εκατόν
σαράντα έξι (146) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας
2. ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΑΠΠΟΥΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92)
σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΝΕΝΕΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδομήντα πέντε (75)
σταυρούς προτίμησης

4. ΣΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΑΜΑΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς
προτίμησης
6. ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
7. ΤΡΙΜΠΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
8. ΔΡΕΤΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς
προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΜΑΜΑΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΟΥΛΑ) του ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ έλαβε εκατόν δέκα επτά (117)
σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΝΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΡΙΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΔΑΜ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς
προτίμησης
5. ΣΚΕΝΔΕΡΟΓΛΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς
προτίμησης
6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς
προτίμησης
7. ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
8. ΜΙΧΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Κορθίου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΡΟΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα έξι (136) σταυρούς
προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν δέκα πέντε (115) σταυρούς
προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΣΚΟΡΔΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς
προτίμησης
4. ΜΑΡΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
5. ΡΟΜΠΟΥ ΓΡΥΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32)
σταυρούς προτίμησης
6. ΓΡΙΜΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ του ΠΕΡΙΚΛΗ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς
προτίμησης
7. ΜΠΟΥΡΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς
προτίμησης
8. ΓΡΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΓΡΙΜΑΝΗ ΝΙΤΣΟΛΑ ΦΛΩΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν είκοσι τρεις (123) σταυρούς
προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίμησης
3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
5. ΝΙΤΣΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς
προτίμησης
6. ΠΑΡΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς
προτίμησης
7. ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς
προτίμησης
8. ΑΞΙΩΤΟΥ ΚΟΝΤΗ ΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Λαμύρων

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούς
προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΜΠΑΣΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς
προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΚΟΡΑΧΑΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς
προτίμησης
4. ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς
προτίμησης
5. ΠΕΛΕΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΑΛΤΑΜΠΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς
προτίμησης 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΠΕΡΤΕΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ (ΑΝΤΩΝΙΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38)
σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς
προτίμησης
3. ΚΟΝΤΟΥ ΜΠΑΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς
προτίμησης
4. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
5. ΒΑΛΜΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΠΛΗΖΙΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Μεσαριάς Άνδρου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΤΣΙΩΠΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα επτά (137) σταυρούς
προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΝΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΣΑΡΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
5. ΑΣΤΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς
προτίμησης
6. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης
7. ΜΠΛΗΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης
8. ΓΡΗΓΟΡΑ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε επτά (7) σταυρούς
προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΜΑΜΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς
προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΜΩΡΑΚΗ ΦΕΡΕΝΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΕΡΤΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
4. ΔΑΝΙΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς
προτίμησης
5. ΚΑΛΑΔΑΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ (ΕΙΡΗΝΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις
(14) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Μπατσίου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΤΟΥΝΤΑΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ έλαβε διακόσιους τέσσερις (204) σταυρούς
προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

29ο
φύλλο της υπ’ αριθμ.34/2023 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου (Διαδικασία
Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

2. ΠΕΤΡΙΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς
προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΡΩΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΟΛΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΖΙΜΑΚΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς
προτίμησης
6. ΤΟΥΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς
προτίμησης
7. ΚΥΡΤΑΤΑ ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ ΣΟΦΙΑ του ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς
προτίμησης
8. ΦΩΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΤΟΥΡΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς
προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ογδόντα έξι (86) σταυρούς
προτίμησης
3. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56)
σταυρούς προτίμησης
4. ΒΕΝΙΑΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς
προτίμησης
5. ΠΑΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΑΤΣΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης

58

7. ΨΩΜΑ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
8. ΣΠΕΡΔΟΥΛΗ-ΧΑΛΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΛΕΞΙΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς
προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Όρμου Κορθίου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΣΚΑΡΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης και
ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΤΕΝΤΕ ΜΑΡΙΑ της ΑΣΗΜΙΝΑΣ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΓΛΥΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς
προτίμησης
6. ΣΑΡΑΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
7. ΣΚΟΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
8. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς
προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΖΑΝΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΚΟΥΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίμησης
3. ΡΑΔΙΤΣΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς
προτίμησης
5. ΖΑΓΟΡΑΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
6. ΓΡΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
7. ΒΟΥΡΑΖΕΡΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
8. ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς
προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Πιτροφού

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς
προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΛΑΒΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΜΑΚΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς
προτίμησης
5. ΨΑΡΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
6. ΨΑΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΛΑΒΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς
προτίμησης
3. ΝΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Στενιών

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΠΕΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε εκατόν ένα (101) σταυρούς προτίμησης και
ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδομήντα δύο (72) σταυρούς προτίμησης
3. ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

4. ΜΟΣΧΟΒΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΕΒΙΤΑ) του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς
προτίμησης
5. ΦΑΛΑΓΓΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΑΡΓΕΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης
7. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης

8. ΜΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς
προτίμησης
3. ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς
προτίμησης
4. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς
προτίμησης

Αποτελέσματα Δημοτικής Κοινότητας Αμμολόχου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α' «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ

ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ»

1. ΜΑΝΔΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης
και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΚΟΥΤΡΑ ΑΓΟΡΗ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης και
εκλέγεται Αναπληρωματικός Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
3. ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης και
εκλέγεται Αναπληρωματικός Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β' «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς
προτίμησης

Αποτελέσματα Δημοτικής Κοινότητας Άνω Γαυρίου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α' «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ

ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ»

1. ΜΑΜΑΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης
και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΖΟΥΓΡΗ ΜΑΡΘΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης και
εκλέγεται Αναπληρωματικός Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
3. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης και
εκλέγεται Αναπληρωματικός Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β' «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

1. ΜΠΟΘΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς
προτίμησης
2. ΜΠΟΘΟΥ ΠΙΤΣΙΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΖΑΝΕΤ) του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15)
σταυρούς προτίμησης
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Δημοτικής Κοινότητας Αρνά

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α' «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ

ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ»

1. ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης και
εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

 

2. ΜΠΑΡΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης και
εκλέγεται Αναπληρωματικός Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
3. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται
Αναπληρωματικός Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β' «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

0. ΜΑΝΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
0. ΜΠΑΛΛΑ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
0. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του ΖΑΝΝΕ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Δημοτικής Κοινότητας Βιταλίου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α' «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ

ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ»

1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΟΣ) του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς
προτίμησης και εκλέγεται Αναπληρωματικός Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
3. ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης και
εκλέγεται Αναπληρωματικός Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β' «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

64

Αποτελέσματα Δημοτικής Κοινότητας Βουρκωτής

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α' «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ

ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ»

1. ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς
προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΜΑΝΔΑΡΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς
προτίμησης και εκλέγεται Αναπληρωματικός Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β' «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

1. ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Δημοτικής Κοινότητας Καππαριάς

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α' «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ

ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ»

1. ΜΑΝΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς
προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΓΙΑΜΠΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης και
εκλέγεται Αναπληρωματικός Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β' «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

1. ΜΑΝΔΑΡΑΚΑ-ΔΡΟΣΟΥ ΟΡΣΑΛΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς
προτίμησης
2. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς
προτίμησης

Αποτελέσματα Δημοτικής Κοινότητας Κατακοίλου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α' «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ

ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ»

1. ΜΕΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ογδόντα τρεις (83) σταυρούς προτίμησης και
εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΨΩΜΑ ΟΛΓΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται
Αναπληρωματικός Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
3. ΤΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης και
εκλέγεται Αναπληρωματικός Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β' «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

1. ΠΕΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΕΠΠΑΣ ΖΑΝΝΕΣ του ΘΩΜΑ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Δημοτικής Κοινότητας Κοχύλου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β' «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

1. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς
προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης και
εκλέγεται Αναπληρωματικός Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α' «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ»

1. ΒΟΛΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΤΡΑΤΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Δημοτικής Κοινότητας Μακροταντάλου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α' «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ

ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ»

1. ΤΡΙΔΗΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς
προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΖΥΓΑΚΗ ΚΑΡΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς
προτίμησης και εκλέγεται Αναπληρωματικός Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
3. ΔΕΛΛΑΡΤΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς
προτίμησης και εκλέγεται Αναπληρωματικός Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β' «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

1. ΜΑΚΡΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΤΑΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς
προτίμησης
3. ΜΠΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Δημοτικής Κοινότητας Παλαιοκάστρου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α' «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ

ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ»

1. ΛΟΥΣΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

2. ΧΑΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης και
εκλέγεται Αναπληρωματικός Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
3. ΚΟΝΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
και εκλέγεται Αναπληρωματικός Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β' «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

1. ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
2. ΓΙΑΜΠΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης
3. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ συζ. ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Δημοτικής Κοινότητας Παλαιοπόλεως

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α' «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ

ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ»

1. ΣΙΓΑΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης και
εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΖΕΡΒΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης και
εκλέγεται Αναπληρωματικός Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β' «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

1. ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς
προτίμησης

Αποτελέσματα Δημοτικής Κοινότητας Συνετίου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β' «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

1. ΑΣΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης και
εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης
και εκλέγεται Αναπληρωματικός Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
3. ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης και
εκλέγεται Αναπληρωματικός Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α' «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ

ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ»

1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς
προτίμησης
2. ΤΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
3. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Δημοτικής Κοινότητας Φελλού

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α' «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ

ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ»

1. ΔΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης και
εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΡΟΥΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης και
εκλέγεται Αναπληρωματικός Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
3. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
και εκλέγεται Αναπληρωματικός Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β' «ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

1. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ να εκτεθεί η παρούσα στο κατάστημα του Πρωτοδικείου ΣΥΡΟΥ από
αύριο και επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες για τυχόν άσκηση έφεσης κατ' αυτής.
ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ και ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ στο ακροατήριό του στη
Σύρο στις 7 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση.

 

 

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

  1. Σχολιάζετε ως επισκέπτης.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
There are no comments posted here yet
This comment was minimized by the moderator on the site

Καλά κρασιά!!! Βάλαμε φουλ όπισθεν δυστυχώς!!! Η Άνδρος πάλι πίσω γυρίζει, το έκαναν το θαύμα τους οι γέροντες της περιφέρειας Χώρας κατά κύριο λόγο, που ως γνωστόν αναπολούν τα περασμένα. Το μόνο σίγουρο τα επόμενα πέντε χρόνια μίζερα και καταστροφικά,πάνω που είχε έρθει η άνοιξη στο νησάκι μας. Εγώ λέω να μπαρκάρω να ξανοιχτώ στα πέλαγα να μην τους βλέπω!!!