Οι τέσσερις εντεταλμένοι σύμβουλοι - Γ. Μπακέλας, Μ. Βενετίκη, Α. Μπιθικώτση, Ν. Στεφάνου - και οι αρμοδιότητες τους

  

Ορίστηκαν χτες 5/9 με ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι τέσσερις εντεταλμένοι σύμβουλοι της νέας διοίκησης για τα πολύ σημαντικά θέματα της αγροτικής/κτηνοτροφικής παραγωγής, της πολιτικής προστασίας, των σφαγείων, της παιδείας, των κοιμητηρίων, παιδικών χαρών, εποπτείας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, των δικτύων και της καθαρότητας της Χώρας κλπ. Από τους τέσσερις εντεταλμένους συμβούλους:

Ο Γιάννης Μπακέλας (Κόρθι) αναλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, τα ιδιαίτερα σημαντικά και κρίσιμα πόστα ευθύνης του πρωτογενούς τομέα, της πολιτικής προστασίας και της λειτουργίας και συντήρησης των σφαγείων. 

Η Μαρία Βενετίκη (Χώρα) αναλαμβάνει τα θέματα ανάπτυξης παιδείας και την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.

Η Τασία Μπιθικώτση (Υδρούσα) τα θέματα νέας γενιάς και συνεργασίας με το Τοπικό Συμβούλιο Νέων και τη λειτουργία και ασφάλεια των παιδικών χαρών.

Ο Νίκος Στεφάνου (Χώρα) τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τη χορήγηση αδειών τοποθέτησης πινακίδων και επιγραφών, την ευθύνη, συντήρηση και επισκευή του δικτύου ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και ΒΙΟ.ΚΑ. της Δημοτικής Ενότητας Άνδρου και την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Άνδρου.

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε πως ο Γιάννης Μπακέλας με τον πρωτογενή τομέα έχει μπροστά του την ευθύνη για έναν πολύ σημαντικό τομέα ανάπτυξης του νησιού που μπορεί να γίνουν πολλά. Και με την πολιτική προστασία - στην οποία πήγαν πολύ καλά και οι δύο προηγούμενοι εντεταλμένοι σύμβουλοι της προηγούμενης διοίκησης Αντώνης Λάβδας και Δημήτρης Λάσκαρης - έχει μπροστά του την πρόκληση να συμβάλει συνεχίζοντας έναν τομέα που πέτυχε μέχρι τώρα.

Επίσης ο Νίκος Στεφάνου με την ευθύνη των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και καθαριότητας της Χώρας έχει κι αυτός μια διπλή πρόκληση. Από τη μια να δείξει διάθεση κι εργατικότητα που επέδειξε ο προκάτοχος του Νίκος Βιδάλης, που υπό αντίξοες διοικητικές συνθήκες ο ίδιος έκανε προσωπικά ότι μπορούσε. Αν βελτιωθούν οι διοικητικές συνθήκες - όπως ελπίζουμε - ο νέος σύμβουλος μπορεί να κάνει περισσότερα. Και βεβαίως στην καθαριότητα προσδοκούμε να υπερβεί την προγενέστερη κατάσταση (μαζί με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας για όλη την Άνδρο) και να μην ξαναδούμε σκηνές που είδαμε στη Χώρα τα δύο τελευταία καλοκαίρια.

"ΕΝ ΑΝΔΡΩ" 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ      

Άνδρος, 05/09/2019   Αριθ. Πρωτ.: 9311

ΘΕΜΑ:    Ανάθεση δράσεων σε Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 462/2019

 

Ο Δήμαρχος Άνδρου 

Έχοντας υπόψη: 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 94 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 86, 87, 88 και 89 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Άνδρου έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες.
 4. Τις με αριθμούς 32/2019 και 44/2019 Αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου.
 5. Το από 03/09/2019 πρακτικό Σύμπραξης Δημοτικών Παρατάξεων («Μαζί για την Άνδρο», «Άνδρος, η πρώτη μας σκέψη», «Νέο Ξεκίνημα») για τη Διοίκηση του Δήμου Άνδρου (αρ. πρωτ.: 9240/04-09-2019), το οποίο επικυρώθηκε στις 04/09/2019 από τον πλειοψηφήσαντα Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού, σύμφωνα με άρθρο 66 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει σήμερα.
 6. Το από 04/09/2019 πρακτικό για την παροχή έγκρισης του συνόλου των Δημοτικών Συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης «Άνδρος, η πρώτη μας σκέψη» (αρ. πρωτ.: 9248/04-092019) για τον ορισμό του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Ν. Γιαννίση ως Αντιδημάρχου.
 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Άνδρου (ΦΕΚ 2127/τ.Β’/02-10-2015), όπως ισχύει.
 8. Τη με αριθμό 461/2019 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων.
 9. Την ανάγκη ορισμού Εντεταλμένων Συμβούλων για την επικουρία και την εύρυθμη λειτουργία της διοίκησης του Δήμου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Άνδρου, με θητεία από 05/09/2019 μέχρι 30/09/2020, ως εξής:

 1. Τον Ιωάννη Γ. Μπακέλα, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, από τη Δημοτική Παράταξη «Μαζί για την Άνδρο», για τις παρακάτω δράσεις:

 Τα θέματα πρωτογενούς τομέα (αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας, αλιείας).

 Την πολιτική προστασία.

 Την εποπτεία, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης των σφαγείων.

 Την εποπτεία λειτουργίας των σταυλικών εγκαταστάσεων.

 Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Κορθίου, πλην βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και βεβαιώσεων παλαιότητας κτιρίων (προ του ‘ 55).  Την ευθύνη, συντήρηση και επισκευή του δικτύου ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Κορθίου.  Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Κορθίου. 

 1. Την Μαρία Ι. Βενετίκη, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο, από τη Δημοτική Παράταξη «Μαζί για την Άνδρο», για τις παρακάτω δράσεις:

 Τα θέματα ανάπτυξης παιδείας.

 Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.

 1. Την Αναστασία Δ. Μπιθικώτση, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο, από τη Δημοτική Παράταξη «Μαζί για την Άνδρο», για τις παρακάτω δράσεις:

 Τα θέματα νέας γενιάς και συνεργασίας με το Τοπικό Συμβούλιο Νέων.

 Τη λειτουργία και ασφάλεια των παιδικών χαρών.

 Τη λειτουργία δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριου και πλανόδιου εμπορίου, καθώς και εκμετάλευσης περιπτέρων.  Την ευθύνη, συντήρηση και επισκευή του δικτύου ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Υδρούσας.  Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Υδρούσας. 

 1. Τον Νικόλαο Λ. Στεφάνου, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, από τη Δημοτική Παράταξη «Άνδρος, η πρώτη μας σκέψη», για τις παρακάτω δράσεις:

 Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 Τη χορήγηση αδειών τοποθέτησης πινακίδων και επιγραφών.

 Την ευθύνη, συντήρηση και επισκευή του δικτύου ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και ΒΙΟ.ΚΑ. της Δημοτικής Ενότητας Άνδρου.  Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Άνδρου.

Β.   Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των Εντεταλμένων Συμβούλων θα γίνεται σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους. 

Γ.  Σε κάθε περίπτωση τον εκάστοτε απόντα ή κωλυόμενο Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο αναπληρώνει ο Δήμαρχος ή ο οριζόμενος από αυτόν Αντιδήμαρχο.

Δ.  Εξουσιοδοτεί τους ανωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους, να υπογράφουν με Εντολή Δημάρχου, έγγραφα αλληλογραφίας του Δήμου, με κάθε φύσεως Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου εποπτείας και συντονισμού, που τους ανατέθηκε και αφορούν τις προαναφερθείσες δράσεις, εφόσον για την υπογραφή τους δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ο Προϊστάμενος Υπηρεσιακής μονάδας του Δήμου ή άλλο όργανο αυτού, ενώ η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες, προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεων στον Δήμαρχο.

Ε.  Οι ανωτέρω δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής αποφάσεων (π.χ. αδειών, προστίμων κ.α.) και οποιασδήποτε άλλης πράξης που δεσμεύει τον Δήμο Άνδρου έναντι τρίτων.

ΣΤ.   Οι ανωτέρω δεν αμείβονται.

Ζ.  Η ως άνω απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους, να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

 1. Σχολιάζετε ως επισκέπτης.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
There are no comments posted here yet
This comment was minimized by the moderator on the site

κάτι πάνω από το μηδέν, θα το έκανε στο φως του ήλιου. Ήδη πιάστηκε να δρα υπογείως και δεν θα τα πάμε καθόλου καλά. Το ¨΄εργο¨με αρνητικό πρόσημο για τον τόπο και θετικό για πάρτη του να το ξεχάσει από τώρα που είναι νωρίς, γιατί τα μερομήνια μιλούν για πολύ κακό καιρό και θα είναι όλος δικός του.

This comment was minimized by the moderator on the site

Έχοντας ζήσει το ΜΗΔΕΝ και το ΑΠΕΙΡΟ της οργιώδους πενταετίας του ΤΙΠΟΤΑ Σουσούδη που σπατάλησε όλες τις αρμοδιότητες κι όλες τις εξουσίες του και δεν έκανε τίποτα δεν υπάρχει φόβος για τιποτα πιο ΜΗΔΕΝ.
Ότι και να κάνει αυτός θα είναι καλύτερος. Άσε που υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να κάνει και μερικά και να πετύχει. Τέτοιος φυσικά κίνδυνος με τον Σουσούδη δεν υπήρχε. Άρα ξεκολλήσαμε από το ΜΗΔΕΝ...

This comment was minimized by the moderator on the site

Λαμβάνοντας υπόψη το μνημειώδες έργο που άφησε πίσω του ως Έπαρχος είμαστε πανέτοιμοι για αυτά που δεν θα δουν τα ματάκια μας εντός της τετραετίας. Άντε το πολύ πολύ να μας κουβαλήσει μερικές φορές εκείνη την Δάρρα, να συνεχίσουμε να συνδράμουμε το φιλόπτωχο ταμείο της.
Αλήθεια, δεν δοκιμάζουν να την φέρουν με εισιτήριο, να δουν επιτυχία, γιατί η εν λόγω μέχρι τώρα έχει κάνει δεκάδες συναυλίες στα νησιά, πληρωμένες από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, χωρίς εισιτήριο για το κοινό.
Τα σχόλια δικά σου.
ΣΧΟΛΙΟ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Μετά από μια τετοια μνημειωδη αναλυση ουδέν σχόλιο. Περιμένουμε απλώς την επαλήθευση της προφητείας σας.
Καλημέρα και καλο φθινόπωρο...
Αυτά...

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 7 μήνες πριν από το χρήστη enandro enandro
This comment was minimized by the moderator on the site

Κάτσε ξάδερφε τώρα ανακοινώνει τους εκλεγμένος μετά θα μάθουμε τα καλά. Ποιοι θα είναι οι εμισθοι σύμβουλοι. Ποιοι θα αναλάβουν τα οικονομικά και ποιοι το γραφείο τύπου.
ΣΧΟΛΙΟ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Μα καλά ότι έκανε ο Σουσούδης θα κάνει κι αυτός; Μα ο Σουσούδης έπαθε κι έμαθε. Και μετά τον Βουραζέρη που απέτυχε στους προϋπολογισμούς στηρίχτηκε στην υπηρεσία και πήγε καλύτερα. Γιατί να μην στηριχτεί στην υπηρεσία;
Γραφείο τύπου ήθελε ο προηγούμενος - ο προ-προηγούμενος τελικά δεν είχε - ήταν για να προβάλει το "εργο" του. Αυτό που δεν έκανε. Αν είναι να κάνει κι αυτός τέτοιο έργο την βάψαμε. Και δεν θα το σώσει κάποια κυρία που θα γράφει "ποιήματα" για τέτοιο έργο του...
Νομίζουμε...
Και περιμένουμε να δούμε βιαστικε ξάδερφε του Γαυριώτη

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 7 μήνες πριν από το χρήστη enandro enandro
This comment was minimized by the moderator on the site

Την Μαρία Μαμαη που την έβαλε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Αν ρωτάτε εμάς νομίζουμε στο σπίτι της...

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 7 μήνες πριν από το χρήστη enandro enandro
This comment was minimized by the moderator on the site

υπεύθυνη στα Νεκροταφεία.....ποιος νοσηρός νους της έκανε τέτοια πλάκα; Μπράβο του.
ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Αλήθεια ποιος νοσηρός νους είχε βάλει προηγουμένως υπεύθυνο τον Θεοδωράκη;

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 7 μήνες πριν από το χρήστη enandro enandro
This comment was minimized by the moderator on the site

Σιγά που θα αμείβονταν......άλλοι είναι οι ξύπνιοι. τούτοι είναι τα κορόιδα της παρέας.

This comment was minimized by the moderator on the site

Τον κύριο ΝΙΚΟ ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗ δεν τον βλεπουμε, μέχρις στιγμής,πουθενά ??
'Η εκτός εαν ορισθεί Ειδικός Συνεργάτηε Δημάρχου Ανδρου και ...έτσι με ένα σπάρο δυό τρυγόνια...
μόνον να προσέξει ο κύριος Δήμαρχος, όπου μαζί με τις αποφάσεις διορισμών που κάνει, να ανακοινώνει === μέσα απο το ΔΙΑΥΓΕΙΑ ===και τις μηνιαίες απολαβές ενός εκάστου, ώστε να ξέρουμε τι θα πληρώσουμε στην 43τία αυτή που ξεκινάει...