Δια περιφοράς απορρίφθηκαν οι ανεμογεννήτριες στον Προφήτη Ηλία/Φραγκάκι2

 

Η θέση που ζητά η εταιρεία Ακτίνα Λακωνίας για τις ανεμογεννήτριες της στη θέση Φραγκάκι 2 είναι στη συνέχεια των προηγουμένων στο Φραγκάκι 1 φτάνοντας πίσω από τον Προφήτη Ηλία έχοντας έτσι οπτική επαφή και με μέρος του νησιού στα βόρεια όπως δείχνει η φωτο-απεικόνιση στη μελέτη του συνεργάτη Γιώργου Γλυνού.

Λόγω καθυστέρησης και τελικά μη κατάθεσης σχετικής γνωμοδότησης του Τοπικού Συμβουλίου Κορθίου εντός του χρονικού διαστήματος των 35 ημερών για την γνωμοδότηση της πρότασης για αιολικό πάρκο της εταιρείας Ακτίνα Λακωνίας στη θέση Φραγκάκι 2 (πίσω από τον Προφήτη Ηλία στο Στενό) έγινε έκτακτο - δια περιφοράς - δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Άνδρου στις 11/3/20. Η κοινότητα Κορθίου - όπως μας είπε ο πρόεδρος της - υιοθέτησε την γραμμή του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου και της προηγούμενης πολιτικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για αναστολή γνωμοδοτήσεων/ αδειοδοτήσεων μέχρι έκδοσης νέου χωροταξικού.  Η κοινότητα ετοιμάζει με ομάδα εργασίας δικό της χωροταξικό σχέδιο το οποίο θα καταθέσει προσεχώς στο Δήμο Άνδρου - Εν Άνδρω.

 

Η θέση της επίμαχης ανεμογεννήτριας - εκ των 5 - που ζητά η Ακτίνα Λακωνίας. Μια ακόμα φωτο-απεικόνιση από την μελέτη του Γιώργου Γλυνού. 

Γνωμοδότηση Δήμου Άνδρου για τον Αιολικό Σταθμό της εταιρείας ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.

Σήμερα στις 11 Μαρτίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε Έκτακτη Δια Περιφοράς Συνεδρίαση ύστερα από την με αριθμό 2090/11-3-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που τοιχοκολλήθηκε στους ειδικούς χώρους ανακοινώσεων, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα στους δημοτικούς συμβούλους καθώς και στον Πρόεδρο της Κοινότητας Κορθίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 ,του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 184 του Ν.4365/2019 όπως ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα Έκτακτη Συνεδρίαση λαμβάνει χώρα δια περιφοράς, όπως αυτό προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4365/2019, το οποίο συμπλήρωσε την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων και κατόπιν της συναίνεσης όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου, αποφασίζεται ομόφωνα η παρούσα δια περιφοράς έκτακτη σύγκλιση Δ.Σ., δεδομένου του κατεπείγοντος χαρακτήρα του προς ψήφιση θέματος, για το οποίο απαιτείται η άμεση λήψη Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο Άνδρου.

Στην δια περιφοράς σύγκλιση του Δ.Σ. συμμετείχαν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι όλων των Παρατάξεων του Δήμου που αποτελούν το Δ.Σ. καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κορθίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κορθίου Αντωνέλλος Ιωάννης/

Στη συνέχεια τέθηκαν υπόψη των μελών τα εξής : 

«Ως προς το κατεπείγον

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 252/9/10-01-2020 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, το οποίο ελήφθη από τον Δήμο την 16-01-2020, ζητείται από τον Δήμο Άνδρου και την Τοπική Κοινότητα Κορθίου να γνωμοδοτήσουν για την ΜΠΕ «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) Ισχύος 21,6MV, στη θέση ‘Φραγκάκι’ Δήμου Άνδρου της εταιρείας ‘ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ’», εντός 35 εργασίμων ημερών από την δημοσίευσή της, η οποία έγινε την 21-01-2020. Οι 35 εργάσιμες ημέρες συμπληρώνονται την 11/03/2020.

Το ανωτέρω έγγραφο διαβιβάστηκε αυθημερόν (16-01-2020) στον Πρόεδρο της ΤΚ Κορθίου, ώστε να γίνουν οι ενέργειες που απαιτούνται. Στις 18-02-2020 εστάλη εκ νέου υπενθυμητικό μήνυμα προς τον Πρόεδρο με την παράκληση, εάν έχει εκδοθεί η γνωμοδότηση, να αποσταλεί στον Δήμο.

Ο Δήμος Άνδρου τελούσε όλο αυτό το χρονικό διάστημα σε αναμονή των απόψεων της ΤΚ Κορθίου, ώστε στη συνέχεια να εισάγει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή  η δημοτική αρχή έχει την άποψη ότι είναι απαραίτητο και χρήσιμο να γνωρίζουν τα μέλη του ΔΣ, πριν αποφασίσουν, την γνώμη της τοπικής κοινωνίας.  Επειδή, όμως,  μέχρι σήμερα που εκπνέει τυπικά η προθεσμία των 35 εργασίμων ημερών δεν έχουμε λάβει γνώση σχετικά με τις ενέργειες της ΤΚ Κορθίου προτείνεται η συζήτηση αυτού προημερησίας διάταξης με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

Ως προς την μελέτη

Προτείνεται η αρνητική γνωμοδότηση επί του συνόλου της ΜΠΕ κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 278/2019. απόφασης ΔΣ Άνδρου, χωρίς να υπεισέλθουμε στην ουσία αυτής.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     

  • Εγκρίνει την δια περιφοράς έκτακτη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτό προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, δεδομένου του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέματος και για το λόγο που αναφέρθηκε παραπάνω
  • Γνωμοδοτεί αρνητικά επί του συνόλου της ΜΠΕ κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 278/2019. απόφασης ΔΣ Άνδρου
  • Η παρούσα Απόφαση, η οποία ελήφθη κατά τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4365/2019 για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση, να ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην επόμενη Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κορθίου ψήφισε τα εξής:

"Αναστέλλει τη γνωμοδότησή του για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 21,6MW στη θέση «ΦΡΑΓΚΑΚΙ» Δ.Κ. Κορθίου του Δήμου Άνδρου της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ» μέχρις ότου ολοκληρωθεί η μελέτη της Ομάδας Εργασίας σχετικά με το ειδικό χωροταξικό σχέδιο της Κοινότητάς μας προκειμένου να υπάρχει μια δίκαιη, εύλογη και αποδεκτή, μετά από διαβούλευση, χωροθέτηση των Αιολικών Πάρκων που επιχειρούνται να εγκατασταθούν στα νησιά μας και ειδικότερα στα γεωγραφικά όρια της Κοινότητάς μας"

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 70/2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

  1. Σχολιάζετε ως επισκέπτης.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
There are no comments posted here yet
This comment was minimized by the moderator on the site

Παρακαλώ να ενημερωθούν οι αρμόδιοι του Δήμου μας ότι, οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, λαμβάνονται δια περιφοράς, δυνάμει και εις εκτέλεση του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/30-10-2019) και όχι του ν.4365, όπως ατυχώς αναφέρεται στο .παραπάνω κείμενο, δύο φορές.